เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  เดือนธันวาคม 2558  นี้  
ดาวน์โหลดLogo 7 ส
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 
           1.หนังสือนำประเมิน ครั้งที่ 2/2558
           2.แบบประเมินตนเอง กลุ่มสำนักงาน
           3.แบบประเมินตนเอง กลุ่มโรงงาน
           4.แบบประเมินตนเอง กลุ่มบริการพยาบาล
           5.แบบประเมินตนเอง กลุ่มห้องปฏิบัติการ
           6.แบบประเมินตนเอง ห้องผู้บริหาร
การจัดอบรมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ปี 2558
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือการอบรมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค 5 ส
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
เอกสารประกอบโครงการ
กล่าวตอนรับ โดย คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
ประธานคณะกรรมการอำนวย
การส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
คุณสุนทร คำสุข
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม และการดูงานในสถานที่จริง
ณ งานโยบายและแผน งานเวชภัณฑ์กลาง และห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7ส  ครั้งที่ 5 “5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน”
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์ จัดงานมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 5
เรื่อง “5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (Advancing 5S Towards Sustainable Quality)
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ ลิ่มอภิชาต  อาจารย์ณรงค์เกียรติ นักสอน
ช่วงเช้า
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ ลิ่มอภิชาต ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด
และอาจารย์ณรงค์เกียรติ นักสอน ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายในเรื่อง “5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน"
ช่วงบ่าย
นำเสนอ Best Practice การดำเนินกิจกรรม 5ส
หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 หน่วยงาน
 - หน่วยคลังเลือด ภาควิชาพยาธิวิทยา
 - งานเวชภัณฑ์กลาง
 - หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย
 - งานนโยบายและแผน
หน่วยงานเอกชน
 - บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
 - บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เสนอแนะโดย อาจารย์ณรงค์เกียรติ นักสอน และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ ลิ่มอภิชาต
และเสวนา เรื่อง “กิจกรรม 5ส กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย อาจารย์ณรงค์เกียรติ นักสอน และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ ลิ่มอภิชาต
ดำเนินรายการเสวนา นางสาวจันทร์ฉาย แซ่ตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
- Advancing 5S Towards Sustainable Quality_part 1/2 (16 MB)
- Advancing 5S Towards Sustainable Quality_part 2/2 (7.07 MB)
- 5s Real Japanese Style (215 KB)

  (ผู้ที่ใช้ Firefox ให้คลิกขวาที่ลิงค์ แล้วเลือก Save Link As...)

ภาพกิจกรรม
 - ชุดที่ 1
 - ชุดที่ 2

 
บริษัทกรีนรีเวอร์วู้ด แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ดูงานกิจกรรม 7ส
 

คณะกรรมการกิจกรรม 5ส บริษัทกรีนรีเวอร์วู้ด แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รับการอบรมและศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ในส่วนของงานนโยบายและแผนฯ หน่วยจ่ายผ้ากลาง งานเวชภัณฑ์กลาง และภาควิชาสูติศาสตร์ฯ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554

- ภาพกิจกรรม

 

 นางสาวรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
 คณะกรรมการดำเนินงาน
 กิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
 วิทยากรอบรมและบรรยายการดำเนินงาน
 กิจกรรม 7ส

 
อบรมหลักสูตร Kaizen รุ่น 2/2554
 

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรม 7ส
จัดอบรมตามแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส
หลักสูตร Kaizen รุ่น 2/2554 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

- ภาพกิจกรรม

 

 นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 กิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
 วิทยากรอบรม
หลักสูตร Kaizen
 
คณะกรรมการ 5ส บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่าคอมแพล็กซ์ จำกัด ดูงานกิจกรรม 7ส
 

คณะกรรมการ 5ส บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่าคอมแพล็กซ์
จำกัด จำนวน 30 คน ดูงานกิจกรรม 7ส คณะแพทย-
ศาสตร์ ในส่วนของสำนักงานและฝ่ายกองช่าง ที่งาน

วิศวกรรมซ่อมบำรุง หน่วยจ่ายผ้ากลาง งานนโยบายและ
แผน คลังพัสดุ งานโสตทัศนศึกษา ศูนย์ซ่อมบำรุง
เครื่องมือแพทย์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ เมื่อวันอังคาร
ที่ 19 มกราคม 2552


- ภาพกิจกรรม

 

 นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 กิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
 บรรยายการสรุปดำเนินงานกิจกรรม 7ส

 
   
   
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดูงานกิจกรรม 7ส
   วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการ 7ส
คณะแพทยศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะผู้ดูงานกิจกรรม 7ส
จากศูนย์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ส่วนกลาง
งานทะเบียนและพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม-
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ที่หน่วยจ่ายผ้ากลางและงานเวชภัณฑ์กลาง


- ภาพกิจกรรม
 
 นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 กิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
 บรรยายการสรุปดำเนินงานกิจกรรม 7ส

 
 
   
   
   
   
   
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ดูงานกิจกรรม 5ส
  เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการ 7ส คณะแพทยศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะผู้ดูงานกิจกรรม 5ส
จากเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 43 ท่าน ซึ่งนำทีมโดย
นายธีระยุทธิ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  นับว่าเป็นคณะผู้ดูงานกลุ่มใหญ่ที่สุดในในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา และยังอยู่ใกล้กับคณะแพทย์ฯ มากที่สุด
เพราะอยู่ห่างเพียงประมาณ 6 กิโลเมตรเท่านั้นเอง
 นางชุติมา แก้วมี
 รองประธานกรรมการกิจกรรม 7ส
 บรรยายสรุปกิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
  - ภาพกิจกรรม 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลผลิตด้วย TPM

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการกิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์ มอ.
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลผลิต
ด้วย TPM (Total Productive
Maintenance) โดยอาจารย์ธานี อ่วมอ้อ TPM Senior Consultant จาก TPM
Consulting Service สถาบันเพิ่มผล-
ผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร มีหน่วยงานที่เข้ารับ
การอบรม คือ งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
งานโภชนาการ งานเวชภัณฑ์กลาง และงานจ่าย-
ผ้ากลาง

 - รายละเอียด...
 - ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงานการจัดทำกิจกรรม 7ส
 

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และประธานคณะกรมการ
อำนวยการ 5 ส. คณะวิศวะกรรมศาสตร์ นำบุคลากร
จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานการจัดทำกิจกรรม 7ส ในส่วนของ ส6 (สร้างสรรค์/นวัตกรรม) และ
ส7 (ท้าทาย) คณะแพทยศาสตร์ ใน 5 หน่วยงาน คือ งานโภชนาการ งานเวชภัณฑ์กลาง งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง ภาควิชาสูติศาสตร์ และหอผู้ป่วยเด็ก 1
เมื่อวันที่ 12 กพ. 2552

 - ภาพกิจกรรม

 
 
 นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 กิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
 บรรยายการดำเนินงานกิจกรรม
 ส6(สร้างสรรค์/นวัตกรรม)และ
 ส7(ท้าทาย)