เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัล Thailand 5s Award
   อัมพา อาภรณ์ทิพย์ : ประธานคณะกรรมการกิจกรรม 7ส
  กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมคุณภาพขั้นพื้นฐานของกิจกรรมคุณภาพทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
เป็นต้นมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำกิจกรรม 5ส เข้ามา
พัฒนาบุคลากรและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้มีการประกาศนโยบาย
5ส และกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีการ ดำเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2547"
เมื่อผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่คำว่ามีคุณภาพ
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดการพัฒนาที่สำคัญ คุณภาพไม่มีเพดาน เพราะคุณภาพเปรียบเสมือน
การวิ่งมาราธอนที่มีเส้นชัยอันยาวไกล

  ในปี พ.ศ.2548 คณะแพทยศาสตร์ยังคงดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง มีการพัฒนา
ขยายผลโดยการกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนากระบวนการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าในงานที่ปฏิบัติจนเกิดนวัตกรรม ในงานตามบริบทของแต่ละงาน จึงเป็นที่มาของกิจกรรม
สร้างสรรค์/นวัตกรรม (ส6) และเพิ่มกิจกรรมเสนอแนะ (ส7) ผ่านระบบสายตรงคณบดี
อย่างเป็นระบบ

  ปี พ.ศ.2549 คณะแพทยศาสตร์ ได้นำกิจกรรม 5ส มาต่อยอดและเพิ่มอีก 1 กิจกรรม ตาม
หลักการของการเพิ่มผลผลิต และ/หรือการลดต้นทุน ตามองค์ประกอบของ QCDSMEE คือ กิจกรรม
5ส (ท้าทาย) ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาระบบ 5ส ของคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวทาง
ของ Thailand 5S Award โดยมีการ "ปักธง" ไว้ชัดเจนว่า ในปี พ.ศ.2550 จะต้อง
ยกระดับมาตรฐาน 5ส ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
คือ Thailand 5S Award ให้ได้ พร้อม ๆ กับการนำหลักเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนว
พระราชดำรัส (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดี ความรอบรู้รอบคอบ
ระมัดระวัง คุณธรรม) และ HA ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐานของสถาบัน
พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลมาผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวตามบริบทของคณะแพทยศาสตร์

  ปี พ.ศ.2550 "ธง" ที่ได้ปักไว้เมื่อปี พ.ศ.2549 เป็นไปตามเป้าหมาย คือ เมื่อ วันที่
30 พฤศจิกายน 2550 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์สามารถ นำพาองค์กร
ไปสู่รางวัล The 6th Thailand 5S Award 2007 ได้ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งหมดนี้
คือ รางวัลมาตรฐานการทำงานแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร ชาวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ทุกคน

  วันนี้ พ.ศ.2551 คณะแพทยศาสตร์ ยังคงพัฒนากิจกรรม 5ส โดยให้ ทุกหน่วยงาน นำกิจกรรม
5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพงานและการปฏิบัติ เพราะย่อมเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า
5ส เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก แต่เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ดีและ ต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร