เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 สาระน่ารู้ การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
  มีการกล่าวถึงกันมากว่าการควบคุมด้วยการมองเห็นเป็นเทคนิคการสื่อสารที่ผ่านการมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันทุก ๆ วัน และแปลไปเป็นการกระทำเป็นเทคนิคง่าย ๆ
แต่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่มีโอกาสผิดพลาดและอาจส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ หรือความเสียหายได้อย่างมากมาย หรือเป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์จากการทำงานได้ง่ายชัดเจน
ตลอดจนเห็นความผิดปกติต่าง ๆ  และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
ผู้รู้หลายท่านบอกว่า Visual Control ก็คือ สิ่งที่มองเห็นด้วยภาพ หมายถึง เทคนิคที่ใช้
ในการสื่อสารผ่านการมองเห็น โดยแสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงาน เห็นความผิดปกติ หรือ สื่อสารความหมายบางอย่างให้เห็นได้อย่างสะดวก ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง กราฟ สัญลักษณ์ ตาราง ขั้นตอน หรือ กระบวนการทำงาน ฯลฯ
ดังคำกล่าวที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หรือ ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดพันคำ” นั่นเอง