เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการกิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลผลิตด้วย TPM
(Total Productive Maintenance) โดยอาจารย์ธานี อ่วมอ้อ TPM Senior
Consultant จาก TPM Consulting Service สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เป็นวิทยากร มีหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม คือ งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง งานโภชนาการ
งานเวชภัณฑ์กลาง งานจ่ายผ้ากลาง
    ซึ่งการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกันในแนวคิดและความสำคัญของ TPM
การสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเริ่มต้น TPM
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และผู้เกี่ยวข้องจำนวนนี้มีอยู่ไม่น้อยที่ไม่ได้ทำ
การผลิตโดยตรง (Non-production departments) ซึ่งหากไม่ได้รับความรู้ที่เป็น
รูปธรรมผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (In-house training and
workshops) ก็เป็นการยากที่เขาเหล่านั้นจะเข้าใจและยอมมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
    หลักสูตรความรู้เชิงปฏิบัติการ TPM แนวคิด ความสำคัญ และวิธีการจะเน้นที่การสร้างความรู้
และความเข้าใจที่ตรงกันในแนวคิด ความสำคัญ และเค้าโครงของ TPM พร้อมทั้งรับทราบสาระ
และแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบและต้องประสานงานกับผู้อื่น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้มีการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งให้ต้นทุนลดลง และควบคุมมาตรฐานคุณภาพ

 
 - ภาพกิจกรรม