เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
ประวัติ

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเอากิจกรรม 5ส มาปรับปรุง
และพัฒนางานภายในสังกัดตามนโยบายการทำกิจกรรม 5ส ซึ่งประกาศใช้เป็นฉบับแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส เพื่อบริหารกิจกรรม 5ส ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5ส มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลการทำกิจกรรม รวมทั้งคณะอนุกรรมการ
ตัดสินกิจกรรม 5ส ในแต่ละปีเพื่อทำหน้าที่พิจารณา ตัดสินกลุ่มกิจกรรม 5ส ที่รายงานผลการดำเนินงานในปีนั้น ๆ
  เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างพื้นฐานความรู้กิจกรรม 5ส ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
คณะจึงได้จัดให้มีการอบรมให้กับบุคลากรในปี พ.ศ. 2537 จำนวนทั้งสิ้น 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,094 คน นอกจากนี้แต่ละภาควิชา/หน่วยงาน ได้ส่งเสริมให้ดูงาน
ฟังบรรยาย เพื่อเสริมความรู้ในการทำกิจกรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตน โดยเน้น
การนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งยังผลให้มีกลุ่มกิจกรรม 5ส รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
  ปี พ.ศ.2537-2543 คณะประกาศนโยบายให้นำหลักการกิจกรรม 5ส มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน ในระยะแรก ๆ แต่ละหน่วยงานมีการทำกิจกรรม 5ส แบบ Project type ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยในปี 2543 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ ซึ่งได้ให้คำแนะนำ ให้นำกิจกรรม 5ส มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพโดยเน้นให้ครอบคลุมทั้งองค์กร จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2544 ได้ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจและรูปแบบการทำกิจกรรม 5ส จาก Project type เป็น Company wide โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีกิจกรรม 5ส ทุกหน่วยงานภายในปี 2547” ภายใต้พันธกิจที่ว่า 1. ส่งเสริมและพัฒนากิจรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 2. เสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการนำกิจกรรม 5ส มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพคน และคุณภาพงาน 3. กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรม 5ส
นับตั้งแต่คณะประกาศนโยบายในการทำกิจกรรม 5ส ฉบับปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นมา รูปแบบการทำกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเน้นการ ทำกิจกรรมแบบครอบคลุมทั้งหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการได้กระตุ้นให้ทุกหน่วยงาน ทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีกิจกรรม 5ส ทุกหน่วยงานในปี 2547”
  ต่อมาในปี 2548 คณะมีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาคุณภาพจากงานประจำเป็น ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม และ ส7 ข้อเสนอแนะโดยผ่านระบบเครือข่ายภายใน “สายตรงคณบดี” และปี 2549 ได้พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะแบบท้าทายตามแนวทางของการเพิ่มผลผลิต