เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 ความหมาย 5ส
 
ความหมาย
วัตถุประสงค์
ส1
 กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในการทำงาน
 ออกไป
 เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นใน
 การใช้งานอยู่ในที่ทำงาน
ส2
 จัดวัสดุอุปกรณ์และระบบงานให้
 สะดวกต่อการใช้งาน
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดย
 ลดเวลาที่ไม่มีคุณค่า
ส3
 ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน/
 สัปดาห์/เดือน
 เพื่อคุณภาพของงานและป้องกันความเสี่ยง
 ของการติดเชื้อ
ส4
 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
 เพื่อรักษามาตรฐาน
ส5
 สร้างพฤติกรรมในการทำงาน
 วิธีคิด/วิธีทำงาน/วิธีตัดสินใจ  ตาม ส1-ส4
 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากร และ
 ช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน ให้มี
 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจนเป็นวัฒนธรรม