เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
  การพัฒนากิจกรรม 5ส ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ความพอประมาณ หมายถึง
  รู้จักตัวเอง การนำ 5ส มาใช้ในบริบทของโรงพยาบาล อย่างประหยัด และคงไว้ซึ่ง มาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ปลอดภัย สะดวก เป็นต้น
- สะสาง ควรพิจารณาถึงการนำของที่สะสางไปใช้ที่หน่วยงานอื่นหรือ
ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการทำงาน
  - สะดวก คำนึงถึงความประหยัด เช่นการทำ Visual Control โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างพอประมาณ
  - สะอาด ค้นหาเทคนิคที่ทำให้เกิดความสะอาดอย่างประหยัดใช้
  ความมีเหตุผล หมายถึง
  การทำกิจกรรม ส สะสาง สะดวก สะอาดมาเป็นเวลานาน และผ่านกระบวนการ PDCA
หลารอบ ทำให้มีข้อมูลมากำหนดและทบทวนมาตรฐาน (ส4)ได้อย่างมีเหตุมีผล ในการดูรักษา
พยาบาล ใช้ข้อมูลจริง(Evidence base)มาสร้างมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย(CPG)
  การมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง
  การทำ 5 ส อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม ทำให้ระบบ 5 ส ของโรงพยาบาล มั่นคง ยั่งยืน
  ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง หมายถึง
  การดำเนินการตามแนวทาง PDCA ในการทำกิจกรรม ส1 – ส4 ทำให้เกิดการเรียนรู้
อย่างรอบรู้ นำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข ทำให้เกิดความรอบคอบและมีความระมัดระวัง
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
  คุณธรรม หมายถึง
  โรงพยาบาลยึดคุณธรรมในการทำ 5 ส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร จนเกิดสุขนิสัย (ส 5) เช่น การลดขั้นตอนการรับผู้ป่วย
ที่ส่งต่อจาก 3 จังหวัดภาคใต้