เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
  ความเชื่อมโยงระหว่าง 5ส กับ HA

  5ส เป็นรากฐานของคุณภาพในองค์กร ส่วน HA เป็นระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน พรพ. การที่โรงพยาบาลสงขลานรินทร์ใช้ระบบ 5ส มานานกว่า 10 ปี ส่งผลให้
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับการรับรอง HA เป็นแห่งแรกในระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

    สะสาง สะดวก : ระบบคลังยา การจัด/เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถช่วยฟื้นคืนชีพ
    สะอาด      : ระบบการควบคุมการติดเชื้อ ระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม patient
                safety goal   
    สุขลักษณะ   : มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการรักษา (CPG)
                มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย (Nursing standard)
    สร้างนิสัย    : ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานตลอดเวลา