เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 ความหมาย
 
ความหมาย
วัตถุประสงค์
ส6
 การสร้างสรรค์นวัตกรรมงานขึ้นมาใหม่ หรือ
 ปรับปรุงงานตามกระบวนการ PDCA/PDSA
 เพื่อลดคน ค่าใช้จ่าย ขั้นตอน
 เวลา หรือวิธีการดำเนินการที่
 ดีกว่าเดิม