เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 
 ความหมาย
 
ความหมาย
วัตถุประสงค์
ส7
 การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน
 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถเสนอแนะโดยตรง
 ถึงผู้นำสูงสุดขององค์กร(คณบดี)