เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 ความหมาย
 
ความหมาย
วัตถุประสงค์
5ส ท้าทาย
 การทำงานตามแนวทาง P(QCDSMEEI)
 เพื่อเพิ่มผลผลิต