เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
 กิจกรรม Big Cleaning Day มีการจัดประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 ล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2549
 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
    หน่วยงาน
 2. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
    ร้อยในภาพรวม

 ผลที่ได้รับ

 1. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานทุกระดับ
 2. บริเวณภายในและภายนอกอาคารมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 3. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักในเรื่องของการประหยัด เพื่อลดการสูญเสีย
    วัสดุเหลือใช้ ไม่ให้เกิดความสูญเปล่า
 4. สร้างวัฒนธรรมแห่งความมีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย

 กราฟแสดงชนิดเศษวัสดุ/ขยะที่ได้จากการทำกิจกรรม Big Cleaning Day