เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนา 5ส ”
ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2551

หลักการและความเป็นมา
   5ส เป็นเครื่องมือคุณภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารระบบคุณภาพ และมุ่งสร้างให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์การมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่นเน้นที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานตลอดจนจิตสำนึกในการปรับปรุงการทำงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงาน ขจัดปัญหามลภาวะ
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักในกิจกรรมคุณภาพดังกล่าว
จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพ 5ส ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม ส7 เสนอแนะ
และ 5ส ท้าทาย ของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรได้ตื่นตัวในการพัฒนา กิจกรรมคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน
หน่วยงาน และองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจกิจกรรมคุณภาพ เข้าร่วมแสดง และหรือประกวดผลงาน จึงได้จัดให้มีงานมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7ส ครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพคน และคุณภาพงาน นำไปสู่การพัฒนาองค์การต่อไปในอนาคต
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
   1.ส่งเสริมให้มีการนำกิจกรรม 5ส ไปใช้อย่างกว้างขวาง อันเป็นพื้นฐานของระบบคุณภาพขั้นสูง
     ต่อไป
   2.เผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานและองค์การภายนอก
   3.เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรม 5ส ระหว่างหน่วยงานองค์การต่าง ๆ
     ทั้งภาครัฐ และเอกชน  

 ผลงาน ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม
   01-เรื่อง มอเตอร์มหัศจรรย์ งานเวชภัณฑ์กลาง

 VISUAL CONTROL
   01-หน่วยไตเทียม
   02-งานโภชนาการ
   03-ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์
   04-หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU