เตรียมรับการตรวจประเมิน  5ส  ครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม  2554  นี้  
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม 5ส ปี 2554
ปฏิทินกิจกรรม
คณะกรรมการ 5ส
บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่าคอมแพล็กซ์ จำกัด
จำนวน 30 คน ดูงานกิจกรรม 7ส
คณะแพทยศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2552
  ศูนย์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ส่วนกลาง
งานทะเบียนและพัสดุ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูงานกิจกรรม 7ส
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
 

งานมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 3
เรื่อง “จาก 5ส สู่ นวัตกรรม : 
เส้นทางแห่งคุณภาพที่เหนือกว่า”
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เทศบาลเมืองบ้านพรุ ดูงานกิจกรรม 5ส
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 10 มิถุนายน 2552
 

งานมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 3
เรื่อง “จาก 5ส สู่ นวัตกรรม : 
เส้นทางแห่งคุณภาพที่เหนือกว่า”
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ดูงานกิจกรรม 5ส
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 10 มิถุนายน 2552
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลผลิต
ด้วย TPM (Total Productive
Maintenance)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
 
กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ ดูงานกิจกรรม 7ส ในส่วนของ
ส6 (สร้างสรรค์/นวัตกรรม) และ ส7 (ท้าทาย)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
 
งานวันมหกรรมคุณภาพกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2
28-29 เมษายน 2551
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ดูงานกิจกรรม 5ส

 วันที่ 9 มกราคม 2551
 
โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ดูงานกิจกรรม 5ส
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
ผู้บริหารและพนักงานห้างสรรพสินค้าไดอาน่า
ดูงานกิจกรรม 5ส
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2550
บุคลากร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ดูงานกิจกรรม 5ส
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2550