Photo & Gallery

12 items(1/2) 2 Next » Last »|

รายชื่ออาจารย์แพทย์เกษียณอายุราชการประจำปี 2560

โดย alumni on May,17 2018 15.01

รายชื่ออาจารย์แพทย์เกษียณอายุราชการประจำปี 2560ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ ภาควิชาจักษุวิทยาศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศภาควิชาศัลยศาสตร์ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ผศ.พญ.มาลัยว่องชาญชัย

ภาพอาจารย์เกษียณ 2558

โดย alumni on September,16 2015 15.37

ศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ ชีวะธนรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยารองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤมล ภัทรกิจวานิช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาพอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

โดย alumni on August,18 2014 12.53

รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุราชการ ปี 25571. รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ ( ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา)2. ผศ.พญ.ประสิน จันทร์วิทัน (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)3. ผศ.นพ.ชิตเพชรพิเชฐเชียร (ภาควิชาศัลยศาสตร์)4. ผศ.นพ.สุวิทย์ เรืองกิตติส

อาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552

โดย alumni on January,23 2014 09.56

รายชื่ออาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2552 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปะโภชากุล ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย เหล่าสมบัติ 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย เหล่าสมบัติ 3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ฉายากุล 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พ.ต.ต.(หญิง)สุจิตรา กนกกันฑพงษ

ภาพอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551

โดย alumni on October,02 2013 14.42

รายชื่ออาจารย์เเพทย์เกษียณอายุราชการ ปี 2551

  1. นพ.อุดม  ชมชาญ

  2. นพ.บัญชา โอวาทฬารพร,

  3. พญ.สินีนาฏ กาลเนาวกุล

ภาพอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553

โดย alumni on October,02 2013 14.25

รายชื่ออาจารย์เเพทย์เกษียณอายุราชการ ปี 2553รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต (ภาควิชาอายุรศาสตร์) 2. รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ (ภาควิชาโสต ศอ นาสิก) 3. รศ.นพ.ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์ (ภาควิชาอายุรศาสตร์) 4. รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ (ภาคว

ภาพอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

โดย alumni on October,02 2013 14.15

รายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุราชการในปี 2556 (14 ท่าน)1. รศ.นพ.วิชา จรูญรัตน์ (ภาควิชาศัลยศาสตร์)2. รศ.นพ.ประกิต พฤกษ์ประเสริฐ(ภาควิชาศัลยศาสตร์)3. รศ.นพ.ศักดา ภัทรภิญโญกุล (ภาควิชาศัลยศาสตร์)4. รศ.พญ.สายบัว

ภาพอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

โดย alumni on October,02 2013 14.05

รายนามอาจารย์เเพทย์ เกษียณอายุราชการ ปี 25551. ศ.นพ.วิฑูร ลีลามานิตย์ (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)2. รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)3. ผศ.สาธิต ชยาภัม (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)4. อ.ประสิทธิ์ เรืองไรร

12 items(1/2) 2 Next » Last »|

Alumni Community

สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Alumni Linksสารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.