กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 8
วาระบริหารงาน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
(เลือกตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558)

ที่ปรึกษา

1.คณบดีคณะแพทยศาสตร์
2.ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่งรุ่น 1
3.ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์รุ่น 2
4.ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์รุ่น 3
5.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์รุ่น 3

คณะกรรมการ

1.ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์รุ่น 7นายกสมาคมฯ
2.ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรีรุ่น 7อุปนายก
3.นพ.สมศักดิ์ เสรีอภินันท์รุ่น 7อุปนายก
4.ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ สุนทรพันธ์รุ่น 13เลขาธิการ
5.ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารีรุ่น 18เลขานุการ
6.ผศ.นพ.ชัชชัย ปรีชาไวรุ่น 18นายทะเบียน
7.ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัยรุ่น 19ประชาสัมพันธ์
8.ผศ.พญ.นลินี โกวิทยวนาวงษ์รุ่น 19ปฏิคม
9.รศ.นพ.สมชาย ทั้งไพศาลรุ่น 4กรรมการ
10.ผศ.นพ.ประศาสน์ บุญยพิพัฒน์รุ่น 4กรรมการ
11.ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์รุ่น 5กรรมการ
12.นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษารุ่น 16กรรมการ
13.นพ.อรรถพล รัตนสุภารุ่น 22กรรมการ

ทำเนียบกรรมการบริหาร

Alumni Community

สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Alumni Linksสารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.