Alumni Consultation Webboard

สาขาที่ต้องการปรึกษาแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา
กุมารแพทย์

พญ.เกศินี จิรวงศ์พานิช

จักษุแพทย์

นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์

จิตแพทย์

นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์

พยาธิแพทย์

นพ.วิธู พฤกษานุศักดิ์

รังสีแพทย์

นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ

วิสัญญีแพทย์

พญ.มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 

ศัลยแพทย์

นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

สูตินรีแพทย์

นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง
นพ.สมชาย ทั้งไพศาล

อายุรแพทย์

นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์
นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์

แพทย์ผิวหนัง

นพ.สมศักดิ์ เสรีอภินันท์

แพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง
นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ 

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.

แพทย์โสต ศอ นาสิก

นพ.ประศาสน์ บุญญพิพัฒน์

สาขาอื่น ๆ

 

Alumni Community

สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Alumni Linksสารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.