รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 1 วาระการบริหารงาน พฤศจิกายน 2544 - กันยายน 2546

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 1
วาระการบริหารงาน พฤศจิกายน 2544 - กันยายน 2546
(เลือกตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2544)

 1. นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง (รุ่น 1) นายกสมาคมฯ
 2. นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ (รุ่น 2) อุปนายกคนที่ 1
 3. นายแพทย์ธวัช ตันติสารศาสน์ (รุน 3) อุปนายกคนที่ 2
 4. นายแพทย์คมกริช ฐานิสโร (รุ่น 12) เลขาธิการสมาคมฯ
 5. แพทย์หญิงกอบกุล ตั้งสินมั่นคง (รุ่น 9) เหรัญญิกสมาคมฯ
 6. นายแพทย์ธนะรัตน์ บุญเรือง (รุ่น 14) นายทะเบียน
 7. นายแพทย์ธนพันธ์ ชูบุญ (รุ่น 18) ประชาสัมพันธ์
 8. นายแพทย์รุ่งโรจน์ กั่วพานิช (รุ่น 4) ปฏิคม
 9. นายแพทย์ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (รุ่น 7) สมาชิกสัมพันธ์
 10. นายแพทย์กอปชุษณ์ ตยัคคานนท์ (รุ่น 3) กรรมการกลาง
 11. นายแพทย์สมชาย ทั้งไพศาล (รุ่น 4) กรรมการกลาง
 12. นายแพทย์อติรัช จรูญศรี (รุ่น 4) กรรมการกลาง
 13. นายแพทย์กรีฑา ธรรมคำภีร์ (รุ่น 5) กรรมการกลาง
 14. นายแพทย์อาณัติ ฮ่อสกุล (รุ่น 5) กรรมการกลาง
 15. นายแพทย์สมศักดิ์ เสรีอภินันท์ (รุ่น 6) กรรมการกลาง
 16. นายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน (รุ่น 12) กรรมการกลาง

Alumni Community

สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Alumni Linksสารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.