รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 3 วาระบริหารงาน ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 3
วาระบริหารงาน ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550
(เลือกตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2548)

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ

 1. นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง (รุ่น 1) ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ
 2. นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ (รุ่น 2) ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 3. นายแพทย์กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ (รุ่น 3) ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 4. นายแพทย์ธวัช ตันติสารศาสตร์ (รุ่น 3) ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 5. นายแพทย์สมชาย ทั้งไพศาล (รุ่น 4) ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ

 1. นายแพทย์กรีฑา ธรรมคำภีร์ (รุ่น 5) นายกสมาคมฯ
 2. นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ (รุ่น 7) อุปนายกนอก
 3. นายแพทย์ธนะรัตน์ บุญเรือง (รุ่น 14) อุปนายกใน
 4. แพทย์หญิงกอบกุล ตั้งสินมั่นคง (รุ่น 9) นายทะเบียน
 5. นายแพทย์รักชาย บุหงาชาติ (รุ่น 15) บรรณาธิการสารศิษย์เก่าฯ
 6. แพทย์หญิงคณิตา กายะสุต (รุ่น 18) เหรัญญิกสมาคมฯ
 7. นายแพทย์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย (รุ่น 19) ปฏิคมสมาคมฯ
 8. นายแพทย์ธนพันธ์ ชูบุญ (รุ่น 18) เลขาธิการสมาคมฯ
 9. นายแพทย์สุวิทย์ อังคสุวรรณ (รุ่น 4) กรรมการสมาคมฯ
 10. นายแพทย์วรพจน์ ปานดำรงค์ (รุ่น 16) กรรมการสมาคมฯ
 11. นายแพทย์กิตติพงษ์ เรียบร้อย (รุ่น 18) กรรมการสมาคมฯ
 12. แพทย์หญิงมณฑนรรห์ โรหิโตปการณ์ (รุ่น 21) กรรมการสมาคมฯ

Alumni Community

สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Alumni Linksสารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.