รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 7 วาระบริหารงาน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2558

by Little Bear @January,07 2014 21.20 ( IP : 49...111 )

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 7
วาระบริหารงาน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2558
(เลือกตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2556)

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 2. นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง รุ่น 1
 3. นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ รุ่น 3
 4. นพ.สมชาย ทั้งไพศาล รุ่น 4
 5. นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์ รุ่น 5

ที่ปรึกษา

 1. นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ รุ่น 2
 2. นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ รุ่น 3
 3. นพ.ประศาสน์ บุญยพิพัฒน์ รุ่น 4

คณะกรรมการ

 1. นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ รุ่น 7 นายกสมาคมฯ
 2. นพ.สมศักดิ์ เสรีอภินันท์ รุ่น 7 กรรมการ
 3. นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รุ่น 7 กรรมการ
 4. นพ.ประพล เองชวน รุ่น 13 กรรมการ
 5. พญ.กรัณฑรัตน์ สุนทรพันธ์ รุ่น 13 เลขาธิการ
 6. นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง รุ่น 14 อุปนายก
 7. นพ.ประวิทย์ วรรณโร รุ่น 14 กรรมการ
 8. นพ.รักชาย บุหงาชาติ รุ่น 15 กรรมการ
 9. นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รุ่น 16 กรรมการ
 10. นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ รุ่น 18 กรรมการ
 11. พญ.มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ รุ่น 21 เหรัญญิก
 12. นพ.อรรถพล รัตนสุภา รุ่น 22 กรรมการ
 13. นส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ เลขานุการ

Alumni Community

สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Alumni Linksสารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.