หลักสูตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

ชื่อหลักสูตร :
   หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาวิสัญญีพยาบาล (Training program in nurse anesthetist)
ชื่อประกาศนียบัตร :
   ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล (post-diploma certificate in nurse anesthetist)
คำอธิบายหลักสูตร :
   เป็นหลักสูตรหลังปริญญาตรีใช้เวลาฝึกอบรม 1 ปี จัดฝึกอบรมโดยภาควิชาวิสัญญีวิทยาร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาจากการขาดแคลนวิสัญญีแพทย์ และเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิสัญญีพยาบาลซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิชาการพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันพยาบาลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรองและมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เข้ารับการฝึกอบรมปีละประมาณ 5-10 คน
คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30
   -มีสัญชาติไทย
   -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
   -เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   -ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
   -ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
   -ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
   -ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   -ไม่ไป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   -ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   -ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาให้ถึงทีให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น แต่เป็นโทษสำหรับความ ผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   -ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
   -ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
   -ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
วัตถุประสงค์
   -เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
   1. ให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไปได้ภายใต้การควบคุมของวิสัญญีแพทย์
   2. ให้การดูแลผู้ป่วยหลังจากที่ผู้ป่วยได้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่โดยวิสัญญีแพทย์
ภาคทฤษฏี ประกอบด้วย
   - ทฤษฎีวิสัญญีวิทยา
   - การประชุมวิชาการและการบรรยายพิเศษ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคปฏิบัติ
   -เป็นการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆที่มีงานวิสัญญีฯเกี่ยวข้องด้วย โดยผู้เข้าฝึกอบรมต้องบันทึกรายการการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของอนุกรรมการฯ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
   ประกอบด้วยการประเมินผลของสถาบันฝึกอบรม และของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
1) การประเมินผลของสถาบันฝึกอบรม จะประกอบด้วย
   1.1 การสอบภาคทฤษฎี ตลอดปีคิดเป็น 50%
   1.2 การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยคะแนนสอบต่างๆ ดังนี้
     1.2.1 คะแนนปฏิบัติตลอดปี 25%
     1.2.2 คะแนนรายงานผู้ป่วย 10%
     1.2.3 คะแนนสอบปฏิบัติผู้ป่วย 15%
หมายเหตุ 1. คะแนนปฏิบัติตลอดปี 25% พิจารณาจาก
   - เวลาปฏิบัติงาน
   - ความขยันหมั่นเพียร
   - ความรับผิดชอบ
   - ความสามารถในการปฏิบัติงาน
   - มนุษยสัมพันธ์
   - รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
   - การเข้ารับฟังการประชุมวิชาการ การบรรยายต่างๆของสถาบัน
           2. คะแนนรายงานผู้ป่วย 10% พิจารณาจาก
   - การเขียนรายงานการปฏิบัติผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ราย/ปี
2) การประเมินผลของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฏี โดยใช้
    ข้อสอบของคณะอนุกรรมการควบคุมฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้
   2.1 ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุด ก และชุด ข แต่ละชุดมี 100 ข้อ เป็นข้อสอบที่
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ให้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งชุด (หัวข้อที่จะสอบตามเอกสารประกอบ)
   2.2 กำหนดวันสอบของแต่ละปีการศึกษาจะแจ้งให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
เกณฑ์สอบผ่าน ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบดังนี้ คือ
   เกณฑ์ของสถาบันฝึกอบรม
   -ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน, การเก็บข้อมูลผู้ป่วย ฯลฯ ครบตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน
   -ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีคะแนนทั้งสองภาคร่วมกันไม่น้อยกว่า 60%
   เกณฑ์ของคณะอนุกรรมการควบคุมฯ
   - ผู้เข้าฝึกอบรม จะต้องสอบผ่านข้อสอบ ของคณะอนุกรรมการฯ โดยได้คะแนน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า60% หรือ พิจารณาตามแนวทางการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และ อิงกลุ่ม
   - ถ้าผู้เข้าฝึกอบรมสอบไม่ผ่านข้อสอบของคณะอนุกรรมการฯ จะให้มีการสอบแก้ ตัวใหม่ภายใน 1 เดือน ถ้าสอบไม่ผ่านอีกให้มีสิทธิ์สอบใหม่ได้ในปีการศึกษาถัด ไป อีก 1 ครั้ง
 การลา
      - ไม่มีพักร้อน,สถาบันพิจารณาให้ลากิจ และลาป่วยได้ไม่เกิน 10 วัน หากขาดโดยไม่ลา หรือไม่มีเหตุผลและลาเกินกำหนดมีโทษดังนี้
      - โทษเบา ชดใช้ 1x3 เท่า
      - โทษหนัก ชดใช้ 1x5 เท่า
โทษหนัก คือ ขาดวันที่อยู่เวร วันที่ต้องรายงานประชุมวิชาการ
การลากิจ ต้องส่งใบลาล่วงหน้า 3 วัน
การลาป่วย หากเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
ประกาศนียบัตร
    ออกให้โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม
การศึกษาต่อเนื่อง
    วิสัญญีพยาบาลที่จบการฝึกอบรมตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยทีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง ที่ราชวิทยาลัยฯ จัดขึ้นดังนี้
    - การประชุมวิชาการประจำปี
    - การประชุมวิชาการพิเศษระหว่างปี
    - การจัดประชุมวิชาการวิสัญญีสัญจร ปีละ 2-4 ครั้ง
    -การประชุมวิชาการที่ราชวิทยาลัยฯ จัดวิทยากรให้ตามที่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคขอมา