หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้เปิดให้มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา เนื่องจากภาวะการขาดแคลนวิสัญญี
แพทย์ในประเทศ จึงมีการส่งเสริมให้เป็นพิเศษ เพราะถือเป็นสาขาขาดแคลน การเปิดอบรมจะ
มุ่งเน้นถึงการเป็นวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาความรู้ และมุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่

   การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนภาควิชาวิสัญญีวิทยา
- วัตถุประสงค์
- การคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
- ระยะเวลาการฝึกอบรม
- แผนการฝึกอบรม
- การจัดการเรียนรู้
- การประเมินผล
- การ feed back
- กิจกรรมวิชาการภาควิชาวิสัญญีวิทยา
- รายละเอียดหน้าที่เฉพาะของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
ข้อกำหนดสวัสดิการและการลาของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เนื้อหาเกี่ยวกับวิสัญญีวิทยาพื้นฐานและวิสัญญีก้าวหน้า


     วัตถุประสงค์
     แพทย์ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา 
1. ต้องมีความรู้และ/หรือความสามารถ ดังต่อไปนี้
1.1 บอกหลักการให้ยาระงับความรู้สึก สำหรับการวินิจฉัย การรักษา การผ่าตัดทั่วไปและการผ่าตัดพิเศษทุกชนิด ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.2 ให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวและ/หรือยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ สำหรับการวินิจฉัยการรักษาและ การผ่าตัดทั่ว ไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3 ให้การวินิจฉัย ป้องกันและรักษาภาวะหรือโรคแทรกซ้อน จากการให้ยาระงับความรู้สึกทุกชนิดได้
1.4 ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยได้ (Cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
1.5 ดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤตได้ (Management of critically ill patients)
1.6 ให้การดูแลและรักษา ทางระบบหายใจได้ (Respiratory care)
1.7 ให้การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาความปวดชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังได้ (pain therapy)
1.8 ใช้เครื่องมือของงานวิสัญญี และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้และ/หรือร่วมตรวจสอบระบบ pipeline system ได้
1.9 ทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยได้
1.10 ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิสัญญีแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจงาน วิสัญญีได้

2. ต้องเป็นบุคคลซึ่งมี
2.1 จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดี
2.2 เจตคติของวิสัญญีแพทย์ที่ดีการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
   
ต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณาจารย์
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
2. ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระบัญญัติการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511
3. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนด
4. สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (เมื่อจบการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร ต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ มาแล้ว อย่างน้อย 3 ปี )
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
    -แพทย์ประจำบ้าน -ใช้เวลา 3 ปี
    -แพทย์ใช้ทุน ( นายแพทย์ 4 ) -ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 42 เดือน ในปีแรกของการ
ฝึกอบรมจะต้องผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ (intern) ก่อนโดยหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ ในภาควิชาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, สูติ-นรีเวชศาสตร์และวิชาเลือก 4 เดือนหรือตามที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญากำหนด ส่วนในปีที่ 2,3 และ 4 จะมาปฏิบัติงานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา
หมายเหตุ เมื่อปฏิบัติงานครบ 36 เดือน จะต้องพ้นจากตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน หลังจากนั้น จะปฏิบัติงานในฐานะ ลูกจ้างชั่วคราวหรือจากต้นสังกัดอื่น (ถ้ามี)แผนการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ( 1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม )
   ในระยะเวลา 3 ปี ของการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านจะมีการปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยาใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และหมุนเวียนในโรงพยาบาลส่วนกลาง คือ
   - ปี 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 10 เดือน ภาควิชาอายุรศาสตร์ - หน่วยโรคหัวใจ 1 เดือน หน่วยโรคปอด 1 เดือน
   - ปี 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 9-10 เดือน
วิชาเลือก elective (ขอนแก่นหรือเชียงใหม่) 1 เดือน หน่วยระงับปวด การระงับปวดในผู้ป่วยคลอด 1-2 เดือน
ICU
   - ปี 3 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 7 เดือน โรงพยาบาลรามาธิบดี - หน่วย inhalation 1 เดือน โรงพยาบาลศิริราช หน่วยระงับปวดและการระงับปวดในผู้ป่วยคลอด 1 เดือน หน่วยผ่าตัดหัวใจ 1 เดือน ICU 1 เดือน โรงพยาบาลโรคทรวงอก -ห้องผ่าตัดหัวใจ 1 เดือน
รวม 36 เดือน

แพทย์ใช้ทุน (นายแพทย์ 4) ( 1 เมษายน - 31 มีนาคม )
   - ปี 1 โครงการเพิ่มพูนทักษะ (intern) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 8 เดือน Elective ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 4 เดือน
   - ปี 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 10 เดือนภาควิชาอายุรศาสตร์ -หน่วยโรคหัวใจ 1 เดือน หน่วยโรคปอด 1 เดือน
   - ปี 3 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา .8-9 เดือน โรงพยาบาลโรคทรวงอก ห้องผ่าตัดหัวใจ 1 เดือน หน่วยระงับปวด การระงับปวดในผู้ป่วยคลอด 1-2 เดือน ICU Elective (เชียงใหม่หรือขอนแก่น) 1 เดือน
   - ปี 4 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 10-12 เดือน วิชาเลือก (elective) โรงพยาบาลรามาธิบดี (inhalation) 1 เดือน โรงพยาบาลศิริราช (ICU) 1 เดือน
    ทั้งนี้ตารางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านแต่ละปีจะจัดทำ โดยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน ให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคมของทุกป ีและจะมีการแจ้งไปยังสถาบันที่มีการเลือกหรือหมุนเวียนในปีนั้นๆ ก่อนเดือนพฤษภาคมของทุกปีการจัดการเรียนรู้
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎี ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดการเรียนรู้โดย
(1) ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายสอนแสดง ซึ่งจะดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
หัวข้อทางวิชาการโดยคณะแพทย์ศาสตร์และภาควิชาวิสัญญีฯ ดังนี้
1.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานคลินิกสัมพันธ์และความรู้ทั่วไป
    -บรรยายสอนจัดการโดยกรรมการหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา (วันพฤหัส เวลา15.00 น.-16.30 น.
1.2 วิสัญญีวิทยาขั้นพื้นฐาน (Basic knowledge in anesthesia)
    -บรรยายโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วันจันทร์ เวลา 13.00-15.00 น.)
1.3 การเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม
    - ประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาที่ดำเนินการโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทยและประชุม
วิชาการการแพทย์อื่นๆ เช่น สมาคมแพทย์วิชาชีพอื่นๆ และคณะแพทยศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    - อบรมแพทยศาสตรศึกษา
    - อบรมหลักสูตรวิจัย โดยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์
    - Critical appraisal of medical literature และอาจารย์พิเศษ เวลาการอบรม
    - Evidence-based medicinc ตามที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
    - อบรม CPR กำหนด
    - อบรมจริยธรรม
    - อบรมวิชาอื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข rational use of drug
1.4 กิจกรรมทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 3)
    - กิจกรรมที่ภาควิชาวิสัญญีฯ จัดขึ้น เวลา 7.30-8.30 น. ได้แก่
    - วันจันทร์ Journal Club
    - วันอังคาร กิจกรรม pre-operative evaluation discussion (English)
    - วันพุธ Interesting Case Conference หรือ Morbidity & mortality (M&M)
    - วันพฤหัส pre- operative evaluation discussion , Topic review หรือ Clinical epidemiology round (research grand round) โดย มีอาจารย์หน่วยระบาดวิทยามาร่วมอภิปราย
    - วันศุกร์ Topic Conference (ASA)
    - Morbidity and Mortality Conference report ทุกเดือนในสัปดาห์สุดท้าย
    - บรรยายพิเศษจัดเป็นครั้งคราว
    - กิจกรรมที่อาจารย์ภาควิชาวิสัญญีฯ จัดบรรยาย
    - Progress on Research โดยแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน , อาจารย์ , พยาบาล ในวันอังคารแรกของเดือน (เดือนเว้นเดือน)
    - Review article 1 เรื่อง/หลักสูตร โดยจัดทำเป็นเอกสารส่งหัวหน้าภาควิชาฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) ภาคปฏิบัติ
การปฏิบัติงานด้านการบริการ
2.1 แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน เมื่อมีปฏิบัติงานในภาควิชาวิสัญญีวิทยาจะทำงานดูแลผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัดโดยประเมินสภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับให้ยาระงับความรู้สึก โดยให้ยา permedication ที่เหมาะสมและถูกต้อง มีการเลือกสารน้ำทดแทนและรักษาให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้ยาระงับความรู้สึก โดยสามารถเลือกให้ยาชาหรือดมยาสลบได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งแก้ไขและ
รักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นสำหรับการผ่าตัดทุกชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด จำนวน case ที่ทำลงในแบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก (แบบฟอร์ม 6) ทุกเดือนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องทุกเดือนและ
เซ็นชื่อด้านหลังเพื่อประกอบการขอวุฒิบัตรต่อไป
2.3 ดูแล แก้ไข รักษาภาวะหรือโรคแทรกซ้อนอย่างถูกต้องแก่ผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัด
2.4 สามารถดูแลและรักษาผู้ป่วยหนักในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
2.5 ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยด้วย Ventilator และเลือกวิธี Inhalation ที่เหมาะสมและถูกต้อง
2.6 แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านต้องปฏิบัติงานในภาควิชาวิสัญญีฯ โดยมี Clinical skill ในแต่ละปีตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านแต่ละปี (เอกสารหมายเลข 4)
2.7 ให้การรักษาความเจ็บปวดทั้ง acute และ chronic ที่เหมาะสม
2.8 แพทย์ประจำบ้านปี 3 หรือแพทย์ใช้ทุนปี 4 มีหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน
รับผิดชอบการจัดตารางเวร , กิจกรรมย่อยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี โดยมีอาจารย์ผู้ดูแล
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2.9 การอยู่เวร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนทุกคนจะอยู่เวรนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการโดย
ให้คำปรึกษากับทุกภาควิชาที่ต้องการผ่าตัดนอกเวลา เพื่อให้ยาระงับความรู้สึกอย่างถูกต้อง ภายใต้การดูแลและ
คำปรึกษาของอาจารย์เวรประจำวัน ปริมาณการอยู่เวรของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน เฉลี่ย 6-10 วัน/เดือน
2.10 ให้คำแนะนำ ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของนศพ.ปี 5 เช่น ด้านการตรวจสอบเครื่องดมยาสลบ ก่อนการใช้งาน และควบคุมดูแลในระหว่างการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยตามที่อาจารย์มอบหมาย
2.11 ควบคุมดูแลวิสัญญีพยาบาลเป็นครั้งคราว ระหว่างปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการตามที่อาจารย์มอบหมาย
(
3) ด้านการวิจัย
    แพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ใช้ทุนต้องทำการวิจัยคนละ 1 เรื่อง โดยมีแผนงาน(เอกสารหมายเลข 5) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุม ซึ่งจะเป็นคนเดียวกับอาจารย์พี่เลี้ยงตลอดหลักสูตร ต้องผ่านการประชุมภาควิชาฯ และ present ในงานประชุมวิชาการ
(4) ด้านเจตคติและด้านจริยธรรม
    ด้านเจตคติ - คุณสมบัติ
1. อดทนและรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และสังคม ตรงต่อเวลา ยอมรับในความรับผิดพลาดของตนเอง และแก้ไข
2. เลือกวิธีการและยาที่เหมาะสมสำหรับการให้ยาระงับความรู้สึกเป็นรายๆไป โดยพิจารณาตามหลักการของเศรษฐกิจการแพทย์
3. มีความเข้าใจงานในหน้าที่ของตน รู้ถึงความสามารถและขอบเขตความรู้ของตน สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ มีเหตุผลด้วยวิจารณญาณที่ดี และวางแผนการรักษาอย่างมีระบบที่เหมาะสม
และถูกต้อง
4. หาความรู้ ความชำนาญ เพิ่มเติมในวิชาชีพ และวิทยาการที่ก้าวหน้าและ ทันสมัยอยู่เสมอ
5. สนใจปัญหา และรับฟังด้วยความเห็นใจ มีเมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขา แก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองต่อผู้ป่วยให้เหมาะสมเสมอด้านจริยธรรม
    กิจกรรมของภาควิชาฯ จัดให้มีกิจกรรมจริยธรรมขึ้น ปีละ 4 ครั้ง คือทุก 3 เดือน
(เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม)
หมายเหตุ แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน ต้องปฏิบัติงานวิสัญญีภายใต้หลักการของจริยธรรม
โดยกรณีเกิดปัญหาใดๆ ทางจริยธรรมกับผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ ให้รายงานอาจารย์แพทย์ผู้ควบคุมทันที
ห้าม ตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาอาจารย์หรืออาจารย์อาวุโส/หัวหน้าภาควิชาฯ
(5) ด้าน Hospital Accreditation (HA)
    แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน มีหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรม HA ตามที่ได้มอบหมาย และให้การสนับสนุนงานใน HA ทุกชนิด เช่น การตรวจสอบ anesthetic record, การเข้าร่วมเป็นกรรมการใน patient care team ตามหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถการประเมินผล

1. การปฏิบัติงาน ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะประเมินทุก 6 เดือน โดย อาจารย์วิสัญญี
เกณฑ์การประเมินผล พิจารณาจากมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน และจะต้องมี minimal requirement ของ procedure ที่ได้ทำตลอดหลักสูตร
   โดยแบ่งเป็น - ด้านความรู้ 50% ขึ้นไป
- ด้านทักษะ 60% ขึ้นไป
- ด้านเจตคติ 60% ขึ้นไป
- พยาบาลวิสัญญี
- แพทย์ใช้ทุน
   หมายเหตุ การประเมินนี้ ผู้รับการประเมินสามารถทราบผลการประเมินได้ทุกครั้งและจะมีการสรุปปีละครั้งโดยอาจารย์ผู้ควบคุมแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน (เดือนธันวาคม ทุกปี)
2. การปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อไปหมุนเวียน โดยอาจารย์ประจำหน่วย
3. การทำกิจกรรมวิชาการ Journal Club/ Clinical epidemiology round เกณฑ์การประเมินผล อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ถึงดี
4. การทำหัตการ ให้บันทึกรายละเอียดจำนวน case ในบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก เสนออาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแบบฟอร์มดังกล่าวทุกเดือน
5. สำหรับแพทย์ใช้ทุนปี 2 และแพทย์ประจำบ้านปี 1 ภายหลังการปฏิบัติงาน 1 เดือนจะมีการสอบปฏิบัติ เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์ในภาควิชาวิสัญญีวิทยา (แพทย์ใช้ทุน ประเมินฯ เดือนพฤษภาคม และแพทย์ประจำบ้าน ประเมินฯ เดือนกรกฏาคม)
6. สำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านที่ปฏิบัติงานในภาควิชาฯ ครบ 5 เดือนขึ้นไป จะจัดให้มีการสอบข้อเขียน MCQ,MEQ , ESSAY และ OSCE ปีละ 2 ครั้ง
 เกณฑ์การประเมินผล
- แพทย์ใช้ทุน ปี 1, ปี 2 , ปี 3, และแพทย์ประจำบ้าน ปี 1,2 เกณฑ์ผ่านมากกว่า 50% ขึ้นไป
- แพทย์ใช้ทุน ปี 4 และแพทย์ประจำบ้าน ปี 3 เกณฑ์ผ่านมากกว่า 60% ขึ้นไป
(ถ้าสอบไม่ผ่านจะมีการสอบซ่อมจนกว่าจะผ่านโดยจะได้คะแนนของการสอบซ่อมไม่เกิน 50% , 60% ตามลำดับ)
7. เมื่อผ่านการประเมิน จะได้รับการเสนอชื่อในการสอบวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีฯ
หมายเหตุ ตามประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ

การ Feed back ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน-โดยแบบประเมินอาจารย์โดยแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
(ประเมิน 6 เดือน/ครั้ง)
2. ด้านหลักสูตร/ การ Rotation หลังจบการเรียนการสอน(สอบวุฒิบัตรแล้ว)
    
หมายเหตุ นอกจากนี้การ Feed back สามารถทำได้กับอาจารย์ผู้ควบคุมแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
ในที่ประชุมอาจารย์ผู้ควบคุม แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน ซึ่งจะจัดประชุมตามวาระที่จำเป็น หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ต้องมีเดือน ธันวาคม ของทุกปี อย่างน้อย 1 ครั้ง)กิจกรรมวิชาการภาควิชาวิสัญญีวิทยา

กิจกรรมจริยธรรมสำหรับแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
-Research ethics อ.ลักษมี, อ.ธิดา
-Informed consent อ.มยุรี, อ.มิทธิรา
-Substitute dicision making อ.ธวัช, อ.ชัชชัย
-Truth telling อ.จันทร์จิรา, อ.สุนิสา

กิจกรรม Journal Club
    
วัตถุประสงค์ ให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
1.ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ - ฝึกวิจารณ์วารสารทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
2. แลกเปลี่ยนความรู้ในอาจารย์ - แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน - พยาบาลวิสัญญีฯ
3. ได้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ - ดำเนินการพูดอย่างเหมาะสม
4. นำไปประยุกต์ - ดัดแปลงใช้ในการวิจัย หรือการปฏิบัติงานในภาควิชาอย่างเหมาะสม
ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน , แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี
    หมายเหตุ ได้กำหนดเวลาของการส่งวารสารของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านที่จะ discuss ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้อาจารย์ผู้คุมพิจารณาความเหมาะสมก่อนพิมพ์แจกให้แพทย์ทุกคนได้อ่านอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (ภายในวันที่ 15 ของเดือนก่อนจะ present) ผู้ประเมิน : อาจารย์

กิจกรรม Pre-operative evaluation discussion (English)
   
วัตถุประสงค์ - ให้แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน
1. ฝึกทักษะในการพูดเป็นภาษาอังกฤษ
2. สามารถ discuss การใช้ยา คาดการณ์หรือระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นให้อาจารย์
    2.1 รับทราบปัญหาของผู้ป่วยที่แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้านได้ประเมินสภาพในการเตรียม การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกในวันนั้นๆ โดยเน้นพื้นฐานของการประเมินสภาพ
    2.2 พิจารณาปัญหาและ discussถึงการใช้ยา การคาดการณ์หรือระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยเน้นการแก้ปัญหาพื้นฐานของแพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน
3. ช่วยการฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของแพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน โดยเน้น
ความสามารถโต้ตอบ
     ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีที่มีผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมมี
อาจารย์แพทย์เป็นผู้แนะนำและการรับปรึกษา ผู้ประเมิน : อาจารย์

กิจกรรม Interesting Case Conference
    
วัตถุประสงค์ ให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
1. นำเสนอประวัติตรวจร่างกาย การเลือกวิธีการให้การระงับความรู้สึกต่างๆ ฝึกการอภิปรายโดยผู้ป่วยจะเป็นผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น อาจเป็นผู้ป่วยที่มี morbidity หรือ อภิปรายย้อนหลัง โดยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการะหว่างอาจารย์ แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
2. นำความรู้ที่ได้จากผู้ป่วยนี้มาปรับปรุง แก้ไข ในผู้ป่วยรายต่อๆไป อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

     ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี
     ผู้ประเมิน : อาจารย์

กิจกรรม Morbidity and Mortality Conference
   
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
1. ฝึกทักษะในการรวบรวมจำนวนผู้ป่วยของภาควิชา โดยแบ่งหมวดหมู่ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน หรือภาวะที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่พิเศษในแต่ละเดือน
2. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมจากการรวบรวมทางคอมพิวเตอร์ของภาควิชาสามารถอภิปรายลงรายละเอียดถึงประวัติ-ใบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้
อภิปรายถึงข้อดี-ข้อเสียของการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อวางแผนปรับปรุง การเลือกการให้ยาระงับความรู้สึกต่อไปอย่างถูกต้อง
3.เป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในทางการทำวิจัย โดยใช้ข้อมูลปัญหาที่รวบรวม
ได้ในภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของภาควิชา
    หมายเหตุ ข้อมูลของการ present ต้องนำส่งคณะกรรมการ QA ของภาควิชาฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังการ present
    ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ ปี 2, 3, 4
    ผู้ประเมิน : อาจารย์

กิจกรรม Clinical Epidemiology Round (Research grand round)
การอ่าน Journal
    วัตถุประสงค์ ให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
1. สามารถวิจารณ์วารสารทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม เน้น Clinical Epidemiology
2. แลกเปลี่ยนความรู้ในอาจารย์ - แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน - แพทย์วิสัญญีฯ
3. ได้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ - ดำเนินการพูดอย่างเหมาะสม
4. นำไปประยุกต์ - ดัดแปลงใช้ในการวิจัย หรือการปฏิบัติงานในภาควิชาอย่างเหมาะสม
การ Present proposal วิจัย
    วัตถุประสงค์ ให้อาจารย์แพทย์
1. พิจารณาหัวข้อการทำวิจัยที่จะทำในภาควิชาฯ เพื่อให้ตรงตาม GCP และนโยบายการทำ
วิจัย ของภาควิชาฯ
2. ร่วมอภิปรายหัวข้อวิจัยที่เสนอกับอาจารย์ในหน่วยระบาดวิทยาที่ได้รับเชิญมาร่วมด้วย
    ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีฯ
    ผู้ประเมิน : อาจารย์ 
กิจกรรม pre-operative discussion
   
วัตถุประสงค์ -ให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
1. ฝึกทักษะในการพูด
2. สามารถ discuss การใช้ยา คาดการณ์หรือระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นให้อาจารย์
   2.1 รับทราบปัญหาของผู้ป่วยที่แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้านได้ประเมินสภาพในการเตรียม การ
เลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกในวันนั้นๆ โดยเน้นพื้นฐานของการประเมินสภาพ
   2.2 พิจารณาปัญหาและ discussถึงการใช้ยา การคาดการณ์หรือระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยเน้นการแก้ปัญหาพื้นฐานของแพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน
3. ช่วยการฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของแพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน โดยเน้นความสามารถโต้ตอบ
    ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน
    ผู้ประเมิน : อาจารย์
กิจกรรม Topic Conference /ASA
   
วัตถุประสงค์ ให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
1. ติดตามหัวข้อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยอ่านจากการรวบรวม Refresher Course of American
Anesthesiologist ซึ่งเป็นการ Update ความรู้ทุกปี
2. แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน
3. มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสม
    ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน - แพทย์ประจำบ้าน
    ผู้ประเมิน : อาจารย์
การรวบรวม Review article
   
วัตถุประสงค์ ให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน
1. เตรียมการเขียนโดยรวบรวม เนื้อหาความรู้ในส่วน Topic ที่น่าสนใจหรือเป็น basic principle ของการเรียนรู้
2. แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    ผู้ดำเนินการอภิปราย : แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี
    ผู้ประเมิน : อาจารย์
    หมายเหตุ ต้องทำทุกคน 1 ครั้ง/หลักสูตร
รายละเอียดหน้าที่เฉพาะของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ใช้ทุนปี 1
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งขึ้นกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ โดยจะผ่านวิชาเลือกใน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รวม 4 เดือน ซึ่งปฏิบัติเหมือนแพทย์ใช้ทุนปี 2 /แพทย์ประจำบ้าน ปี 1

แพทย์ใช้ทุนปี 2 - แพทย์ประจำบ้าน ปี 1
( 1 ) ประสบการณ์เรียนรู้
   1.1 ประเมินการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการให้ยาระงับความรู้สึกและ premedication
โดยรับผิดชอบดูแลภายใต้คำปรึกษาของแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านพี่เลี้ยงและในความควบคุมของ
อาจารย์แพทย์
   1.2 ให้การดมยาสลบหรือฉีดยาชา โดยเลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
   1.3 เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยระหว่างการดมยาสลบจนถึงห้องพักฟื้นและหลังผ่าตัด ต้องดูแล
และรักษาเรื่องระงับความปวดหลังผ่าตัดได้
( 2 ) ให้ผ่านหน่วยโรคหัวใจและโรคปอดภาคอายุรศาสตร์อย่างละ 1 เดือน ซึ่งจะเน้นการนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับการเตรียมผู้ป่วย - ประเมินสภาพ หรือหัตถการที่จำเป็นต้องใช้ เช่น fiberoptic scope ของ
หน่วยโรคปอด, การอ่าน ECG จากหน่วยโรคหัวใจ
( 3 ) การอยู่เวรนอกเวลาราชการ อยู่เวรเฉลี่ย 8-10 วัน/เดือน โดยเฉลี่ยเดือนที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งปี โดย
ให้ขึ้นอยู่กั[หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน เป็นผู้รับผิดชอบจัดโดยมีอาจารย์ผู้ดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
   3.1 การอยู่เวรในลักษณะเวรช่วยอยู่ถึงเวลา 24.00 น.
   3.2 การอยู่เวรในลักษณะเวร 1st Call อยู่ถึง 24.00 น. ยกเว้นวันศุกร์, เสาร์หรือวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดราชการให้อยู่ตลอดคืน
   3.3 การอยู่เวรในลักษณะ 2nd Call ให้รับผิดชอบถึง 8.30 น. วันรุ่งขึ้น โดยให้อยู่เวรเฉพาะ
ศุกร์, เสาร์หรือวันที่วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดราชการเท่านั้น กรณีอยู่เวรวันหยุดราชการให้พักในวันทำงาน
ถัดไป (off เวร)
หมายเหตุ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านต้องพักในห้องพักเวรที่ภาควิชาจัดให้ เพื่อสะดวกในการตาม
( 4 ) ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงพยาบาลและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา

แพทย์ใช้ทุนปี 3, 4 แพทย์ประจำบ้านปี 3 นอกเหนือจากประสบการณ์เรียนรู้พื้นฐาน
1. ให้ทำหน้าที่เป็นแพทย์ใช้ทุน - อาวุโส ให้คำแนะนำ - รับปรึกษาภายใต้การดูแลอาจารย์นอกเวลาราชการ
2. แพทย์ใช้ทุนอาวุโส ให้ทำหน้าที่จัดตารางเวรนอกเวลาราชการของแพทย์ใช้ทุน - แพทย์
ประจำบ้าน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
3. แพทย์ใช้ทุนอาวุโส มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกันอาจารย์เรื่องการทำกิจกรรมวิชาการ
ในหัวข้อและแนะนำแพทย์ใช้ทุนปี 1,2 แพทย์ประจำบ้าน 1,2
4. แพทย์ใช้ทุนมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแพทย์ใช้ทุนปี 1, 2 แพทย์ประจำบ้านปี 1 ที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ในภาควิชาฯ ตลอดปีการศึกษาตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมมอบหมาย
5. ในบางกรณีอาจต้องให้แพทย์ใช้ทุนอาวุโส ช่วยแนะนำนักศึกษาแพทย์ปี 5 ที่มาปฏิบัติงานในภาควิสัญญี โดยมีอาจารย์แพทย์ดูแลโดยตรง
6. ปฏิบัติงานในวิชาเลือก หรือในส่วนกลางในช่วงหมุนเวียนไป โดยังให้การ preoperative evaluation , ดมยาสลบและดูแลหลังผ่าตัด โดยมีอาจารย์ ณ ที่นั้นๆ เป็นผู้ดูแลและประเมิน
7. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ เฉลี่ย 6-8 วัน/เดือน โดยเฉลี่ยเดือนที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งปี โดยให้อยู่เป็น 2nd Call อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง off เวรในวันรุ่งขึ้น
8. ลักษณะการอยู่เวรนอกเวลาราชการ ให้ทำหน้าที่ดูแลรับปรึกษาจากแพทย์ใช้ทุนปี 1,2,
แพทย์ประจำบ้านปี 1,2 ที่เป็น 1st Call หรือเวรช่วย และจัดแบ่งผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาให้วิสัญญีพยาบาล
ฝึกหัด หรือพยาบาลวิสัญญี ในกรณีที่ตนได้ปฏิบัติงานให้การดมยาสลบอยู่แล้ว
9. แพทย์ใช้ทุนที่อยู่เวรนอกเวลาราชการในตำแหน่ง 2nd call ของวันนั้น ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการตามจาก ward อื่นๆ ในด้าน airway management และ CPR team ด้วยโดยถือวิทยุที่ภาควิชาจัดไว้ให้ตลอด 24 ชั่วโมง
10. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ของภาควิชาฯ และคณะฯ ทุกครั้ง
11. ปฏิบัติตามกฏระเบียบโรงพยาบาลและอื่นๆ ที่มอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาฯ
ข้อกำหนดสวัสดิการและการลาของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

สวัสดิการ   
1. ที่พักอาศัยภายในคณะแพทยศาสตร์
2. ได้รับเงินค่าอยู่เวรเหมาจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. สวัสดิการอาหารเวรตามกำหนดของคณะฯ
4. สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 ครั้ง/ปี ในวงเงิน
9,000 บาท/ปี ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะอนุมัติให้แพทย์ใช้ทุน
และแพทย์ประจำบ้านไป พร้อมกันได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของหัวหน้าภาคฯ (เฉพาะ
แพทย์ใช้ทุนปี 3,4 และแพทย์ประจำบ้าน ปี 2,3)
การลา
    เพื่อให้การทำงานต่าง ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอกำหนดการลาดังต่อไปนี้
1. ลากิจ
   ลาได้ไม่เกิน ปีละ 45 วัน ยกเว้นในปีแรกของแพทย์ประจำบ้านและ 2 ปีแรกของแพทย์ใช้ทุน ลาได้ไม่เกินปีละ 15 วัน ลาได้เฉพาะกิจที่สมควร และหัวหน้าภาควิชาฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ในกรณีที่มีการลากิจพร้อมกัน หัวหน้าภาควิชาฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่
2. ลาพักผ่อน
   ลาได้ 10 วันต่อปี และมีวันสะสมได้อีกปีละ 10 วัน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20 วัน
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 ให้มีการลาพักผ่อนในปีแรกของการทำงานในภาควิชา
วิสัญญีวิทยาได้ เมื่อได้ปฏิบัติงานติดต่อกันแล้วอย่างน้อย 4 เดือน
โดยจำนวนแพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านที่ลาได้ในแต่ละวัน ไม่เกิน 10 % ของจำนวนแพทย์
ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านทั้งหมด และต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาก่อนอย่างน้อย
2 สัปดาห์
3. ลาป่วย
   ต้องแจ้งตั้งแต่เช้าวันที่ต้องการลา ให้ยื่นใบลาหลังจากกลับมาทำงานแล้วทันที
การลากิจและลาพักผ่อน ห้ามลาติดต่อกันเกิน 10 วัน ทั้งนี้นับรวมวันหยุดราชการด้วย

    หมายเหตุ สำหรับแพทย์ใช้ทุนปี 1/แพทย์ประจำบ้านที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินเดือนและสวัสดิการ
ให้ใช้ตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์


   มีห้องผ่าตัดรวม 12 ห้องที่เปิดใช้ โดยมีสาขาภาควิชาฯ ต่าง ๆ คือ
OR 1-2    ห้องผ่าตัดจักษุ
OR 3-4    ห้องผ่าตัด-สูตินรีเวช
OR 5      plastic and General Surgery
OR 6      neurosurgery
OR 7      ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
OR 8-9    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
OR 10    cardiothoracic surgery & pediatric surgery
OR 11    urology and General Surgery
OR 12 + emergency ทันตกรรม, emergency case
    Recovery Room ดูแลหลังผ่าตัดและ acute postoperative pain management (post anesthetic care unit)
   
หน่วยระงับปวดและฝังเข็ม
-ให้การบริการผู้ป่วย OPD ทุกวันพฤหัส
-รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีการปวดใน ward เช่น cancer pain
   
หออภิบาล ICU ในส่วนของงานวิสัญญีฯ
- ให้การดูแล-คำปรึกษาเรื่องการใช้ ventilator ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
   Remote area
1. ให้คำปรึกษา/บริการดมยาสลบกับ
- ภาควิชารังสีวิทยา-หน่วยรังสีวินิจฉัย (MRI, CT), รังสีรักษา (radiotherapy)
-ภาควิชาจิตเวชวิทยา ECT
2. ให้การ management CPR, Airway management ตลอด 24 ชั่วโมง


หัวข้อเกี่ยวกับวิสัญญีวิทยาพื้นฐานและวิสัญญีก้าวหน้า มีดังนี้

1. PHYSIOLOGICAL SCIENCES
   A. PHYSIOLOGY
    1. Respiration
    2. Cardiovascular
    3. Central and Peripheral Nervous Systems
    4. Hepatic Function
    5. Renal Function
    6. Endocrine Function
    7. Temperature Regulation
    8. Aging
  B. PHARMACOLOGY
   1. General Concepts
   2. Anesthetics - Gases and Vapors
   3. Anesthetic - Intravenous
   4. Anesthetics - Local
   5. Muscle Relaxants
   6. Autonomic Drugs
   7. Cardiovascular Drugs
   8. CNS Drugs
   9. Diuretics
   10. Immunosuppressive and Anti-Rejection Drugs
   11. Drug Interactions
   12. Pharmacogenetics
   13. Drug Reactions
II.PHYSICAL SCIENCES
  A. ANATOMY
   1. Topographical Anatomy
   2. Radiological Anatomy
   3. Respiratory System
   4. Cardiovascular System
   5. Nervous System
   6. Regional Anesthesia
  B. BIOCHEMISTRY
   1. Normal Body Metabolism
   2. Acid-Base Regulation
   3. Water and Electrolytes
   4. Nutritional Support
  C. PHYSICS
   1. Mechanics
   2. Flow Velocity
   3. Properties of Liquids, Gases, and Vapor
   4. Gas Laws
   5. Vaporizers
   6. Uptake and Distribution of Inhalation Agents
   7. Design of Anesthesia Machines
   8. Physics of Breathing System
   9. Monitoring Methods
  10. Instrumentation
  11. Ventilators
  12. Alarms
  13. Defibrillators
  14. Pacemakers
  15. Electrical
  D. Mathematics
   1. Simple Math
   2. Statistics
   3. Computer
III. CLINICAL SCIENCES
  A. ANESTHESIA PROCEDURES, METHODS AND TECHNIQUES
   1. Evaluation of the Patient and Preoperative Preparation
   2. Regional Anesthesia
   3. General Anesthesia
   4. Intravenous Fluid Therapy During Anesthesia
   5. Complications
   6. Special Techniques
   7. Postoperative Period
   8. Anesthesia Record Keeping and Quality Assurance
 
B. DISEASE STATES - CLINICAL PROBLEMS AND THEIR MANAGEMENT
   1. Painful Disease States
   2. Respiratory System
   3. Cardiovascular
   4. Central Nervous System
   5. Other Entities
   6. Special Problems


I. PHYSIOLOGICAL SCIENCES

A. PHYSIOLOGY
1. Respiration : Lung Functions and Cellular Processes
a) Lung Volumes
1) definitions ; methods of measurement ; normal values ; time constants
2) spirometry ; static and dynamic volumes ; deadspace ; nitrogen washout,
body plethysmography, O2 uptake, CO2 production, exercise testing
b) Lung Mechanics
1) compliance, pleural pressure gradient, flow - volume loops and hysteresis,
surfactant, La Place law
2) resistances ; principles of gas flow measurement
3) methods of measurement
4) work of breathing
5) regulation of airway caliber
c) Ventilation - Perfusion
1) distribution of ventilation
2) distribution of perfusion, zones, hypoxic pulmonary vasoconstriction
3) measurement of V/Q ratio, implications of A-aDO2 a-ADCO2, VD/Vr, Qs/QT
lung scan
d) Diffusion
1) defintion : gas laws
2) pulmonary diffusion capacity
3) apneic oxygenation, diffusion hypoxia
e) Blood Gas Transport
1) O2 transport ; physical solubility ; saturation ; Hb - O2 dissociation curve ;
2,3 - DPG,P50 ,respiratory enzymes ; Hb as a buffer
2) CO2 transport ; blood CO2 content ; carbonic anhydrase ; CO2 dissociation
Curve ; Bohr effect, normal acid - base balance and compensation
3) Temperature effect on blood gases
f) Regulation of Ventilation
1) respiratory center
2) central and peripheral chemoreceptors ; proprioceptive receptors ;
respiratory muscles and reflexes ; innervation
3) CO2 and O2 response curves
g) Non-respiratory Functions of Lungs
2. Cardiovascular
a) Cardiac Cycle
1) control of heart rate
2) synchronicity of pressure, flow, ECG, sounds, valve action
3) impulse propagation
4) normal ECG
5) eletrophysiology
b) Ventricular Function
1) Frank-Starling law ; pre afterload, intracardiac pressure
2) force, velocity, length, rate of shortening
3) myocardial contractility, measurement limitations
4) cardiac output ; determinants and regulation
5 ) myocardial oxygen utilization
c) Venous Return
1) venous tone ; controlling factors
2) muscle action ; intrathoracic pressure ; body posittion
3) blood volume
d) Blood Perssure
1) systolic, diastolic, mean, perfusion
2) intracardiac, pulmonary, venous (systemic, pulmonary)
3) systemic resistance, viscosity
4) baroreceptor function
e) Micro-Circulation
1) capillary diffusion ; osmotic pressure
2) pre-post capillary sphincter control
3) viscosity ; rheology
f) Organ perfusion
1) cerebral and spinal cord
2) coronary
3) pulmonary
4) renal
5) splanchnic - hepatic
6) muscle and skin
7) erine and placental
g) Regulstion of Circulation and Blood Volume
1) central : vasomotor center, pituitary renal axis
2) peripheral : receptors and reflexes
3) hormonal control
4) mixed venous oxygen tension and saturation
3. Central and Peripheral Nervous Systems
a) Brain
1) cerebral cortex ; functional organization
2) EEG
(a) wave patterns, frequency and amplitude, raw and processed
(b) sleep, convulsions ; O2 and CO2 ; brain death
(c) depth of anesthesia ; specific anesthetic and drug effects
3) sensory and motor evoked response
b) Spinal Cord
1) eneral organization ; brain stem ; reticular activating system
2) spinal reflexes
3) spinal cord tracts
4) evoked potentials
c) Cerebrospinal Fluid
1) formation, volume, composition, flow and pressure
2) blood brain barrier
3) brain volume, compliance
4) elation to blood composition and acid - base balance
d) Neuromuscular and Synaptic Transmission
1) morphology ; receptors
2) membrane potential ; mechanism
3) action potential ; characteristics, ions flux
4) synapse ; transmitters, precursors, ion, termination of action, tranmission characteristics
e) Skeletal Muscle Contractions ; Depolarization Role of Ca, Actin, Myosin ; Energy
Source and Release
f) Pain Mechanism and Pathways
1) nociceptors and nociceptive afferent neurons
2) dorsal horn modulation
3) spinal and supraspinal neurotransmission ; opioid receptors
4) autonomic contributions to pain ; visceral pain perception and transmission
5) social, vocational and psychological influences on pain perception
g) Autonomic Nervous System
1) sympathetic ; receptors ; transmitters, synthesis ; storage ; release ;
responses ; termination of action parasympathetic ; receptors ; transmitters
; synthesis ; release ; responses ; termination of action
2) ganglionic transmission
3) reflexes ; afferent and efferent limbs
4. Hepatic Function
a) Dual Blood Supply and its Regulation
b) Metabolic and Synthetic Functions
c) Excretory Functions
d) Mechanisms of Drug Metabolism and Excretion
e) Liver Function Tests
5. Renal Function
a) Blood Flow, Glomerular Filtration, Tubular Reabsorption and Secretion
b) Renal Function Tests
c) Hormonal Regulation of Extracellular Fluid
d) Hormonal Regulation of Osmolality
e) Regulation of Acid - Base Balance
f) Drug Excretion
6. Endocrine Function (Pituitary ; Thyroid ; Parathyroid, Adrenal Medulla, Adrenal Cortex and Pancreas)
7. Temperature Regulation
a) Temperature Sensing ; Central, Peripheral
b) Temperature Regulating Centers : Concept of Set Point
c) Heat Production and Conservation
d) Heat Loss ; Mechanisms
e) Body Temperature Measurement ; Sites ; Gradients
f) Special Pediatric Considerations
8. Aging : Physiological and Pharmacological Implications

B. PHARMACOLOGY
1. General Concepts
a) Pharmacokinetics ; Protein Binding ; Partition Coeffcients ; pKa ; lonization ; Tissue Uptake
b) Elimination ; Biotransformation ; Termination of Action
2. Anesthetics - Gases and Vapors
a) Physical properties
b) Mechanism of Action
c) Effects on CNS
d) Effects on Circulation
e) Effects on Respiration
f) Effects on Neuromuscular Function
g) Effects on Renal Function
h) Effects on Hepatic Function
i) Effects on Hematologic and Immune Systems
j) Biotransformation - Toxicity
k) Minimum Alveolar Concentration
l) Trace Concentrations, OR Pollution, Personnel Hazards
3. Anesthetic - Intravenous (Opioid and Non - Opioid Induction and Anesthetic Agents)
a) Mechanism of Action
b) Pharmacokinetics and Phamacodynamics
c) Metabolism and Excretion
d) Effects on Circulation
e) Effects on Respiration
f) Effects on Other Organs
g) Adverse Effects
4. Anesthetics - Local
a) Mode of Action
b) Biotransformation and Excretion
c) Comparison of Drugs and Chemical Groups
d) Prolongation of Action
e) Toxicity
1) CNS
2) Cardiac
3) Allergy
4) Preservatives
5) Fetal
5. Muscle Relaxants (Depolarizing, Non - Depolarizing)
a) Mechanism of Action
b) Non - relaxant Side Effects
c) Abnormal Responses
d) Biotransformation and Excretion
e) Prolongation of Action ; Termination of Action
f) Antagonism
g) Drug Interactions (Antibiotics, H2 Blockers, Magnesium)
6. Autonomic Drugs
a) Sympathetic
(1) transmitters and types of receptors
(2) target organ effects : metabolic effects
(3) agonists : peripheral and central actions
(4) antagonists : alpha and beta blockers, antihypertensives, ganglionic blockers,
peripheral vasodilators
(5) tocolytic uses
b) Parasympathetic
(1) transmitters
(2) muscarinic effects
(3) nicotinic effects
(4) agonists : cholinergic and anticholinesterases
(5) antagonists
7. Cardiovascular Drugs
a) Digitalis : Actions and Toxicity
b) Positive Inotropes
c) Antiarrhythmics
d) Antianginal Drugs
e) Vasodilators
f) Electrolytes (Cardiac Effects)
g) Vasoconstrictors
8. CNS Drugs (Major Actions, Comparison of Drugs : Effect on Respiration : Circulation, Adverse
Effects)
a) Pre-and Postanesthetic Medications
1) opioids
2) opioid antagonists, agonist-antagonists
3) barbiturates
4) tranquilizers : phenothiazines : butyrophenones : benzodiazepines
b) Antidepressants, Anti-Parkinson Drugs
c) Ethyl alcohol
d) Hypnotics : Barbiturate and Non-Barbiturate : Anticonvulsants
e) Analeptics : physostigmine, Benzodiazepine Antagonists
f) Antiemetics : Phenothiazinew : Butyrophenores : Metoclopramide :
  Anticholinergics : Serotonin Antagonists
g) Antihistamines (H1, H2, Mixed)
h) Drug Abuse and Addiction : Tolerance : Dependence
9. Diuretics
a) Mechanism of Action
b) Comparison of Drugs
c) Adverse Effects
d) Effect on Electroyte and Acid-Base Balance
e) Ultrafilteration
10. Immunosuppressive and Anti-Rejection Drugs
11. Drug Interactions
a) Protein Binding
b) pH Effect
c) Enzyme Induction and Inhibition
d) Hepatic Blood Flow
12. Pharmacogenetics
a) Malignant Hyperthermia (including diagnosis and therapy)
b) Pseudochokinesterase Deficinecy
13. Drug Reactions (Anaphylactoid, Anaphylaxis)

II PHYSICAL SCIENCES

A. ANATOMY
1. Topographical Anatomy as Landmarks
(a) Neck : Cranical Nerves, Tracheotomy Site, Cricoid Membrane, Internal and External Jugular
Veins, Thoracic Duct, Carotid and Vertebral Arteries, Stellate Ganglion
(b) Chest : Pulmonary Lobes, Cardiac Landmarks, Auscultation Sites, Subclavian Vein
(c) Spinal cord and Related Structures
(d) Extremities : Relationship of Bones, Nerves, and Arteries
2. Radiological Anatomy
a) Chest
b) Brain and Skull (including CT)
c) Spine (Cervical, Thoracic, Lumbar)
3. Respiratory System
a) Nose
b) Pharynx : Subdivisions : Innervation
c) Larynx
1) innervation : muscles : blood supply : cartilages
2) vocal cords, positions with paralysis
3) differences between infant and adult
d) Trachea
1) structure and relationships in neck and chest
e) Lungs
1) divisions and bronchoscopic anatomy
2) bronchial and pulmonary circulations
3) microscopic anatomy
f) Muscles of Respiration, Accessory Muscles
4. Cardiovascular System
a) Normal Anatomy of Heart and Major Vessels
b) Heart Conduction System : External innervation ; Coronary Circulation
c) Blood Supply of Other Major Organs
5. Nervous System
a) Brain
1) major nuclel and pathways
2) respiratory center
3) cerebral circulation, circle of Willis ; venous drainage
b) Spinal cord and Spine
1) variations in vertebral configurations
2) spinal nerves (level of exit, covering, sensory distribution)
3) blood supply
c) Meninges
1) epidural, subdural and subarachnoid spaces
2) parasympathetic ; location of ganglia
a) cranial nerves ; eyd, salivary glands, larynx
b) sacral nerves ; innervation of pelvic structures
c) vagal reflex pathways
3) carotid and aortic bodies, carotid sinus
6. Regional Anesthesia ; Main Nerve Blocks
a) Autonomic ; Stellate, Celiac, Lumbar Sympathetic
b) Head and Neck : Cervical, Superior Laryngeal, Transtracheal
c) Extremities : Brachial Plexus, Ulnar, Radial, Median, Sciatic, Femoral, Lateral
Femoral Cutaneous, Obturator, llio - Inguinal
d) Trunk : Intercostal, Paravertebral Somatic
e) Spine : Epidural, Caudal, Spinal

B. BIOCHEMISTRY
1. Normal Body Metabolism
a) Carbohydrates
1) aerobic and anaerobic utilization : chemical processes, enzymes
2) relationship to hormones : insulin : human growth hormone, glcocorticoids ;
glucagon, epinephrine
3) effect of stress
b) Proteins
1) functions, hormones, antibodies
2) RNA-DNA ; genetics
3) Cyclic AMP ; function
c) Specific Organ Metabolism (Brain, Heart)
2. Acid-Base Regulation : Buffeer Systems : Effects of Imbalance on Electrolytes
and Organ Perfusion
3. Water and Electrolytes : Districution and Balance ; Compartments
4. Nutritional Support

C. PHYSICS
1. Mechanics

a) Pressure Measurement of Gases, Liquids
b) Transducers, Regulators, Medical Gas Cylinders
c) Pipeline System
2. Flow Velocity
a) Viscosity - Density ; Laminar - Turbulent
b) Flowmeters : Rotameter, Electromagnetic, Ultrasonic ; Pneumotachogram
3. Properties of Liquids, Gases, and Vapor
a) Diffustion of Gases
b) Solubility Coefficients
c) Relative and Absolute Humidity
d) Critical Temperature, Critical Pressure
4. Gas Laws
5. Vaporizers
a) Vapor Pressure and Calculation of Anesthetic Concentrations
b) Vaporizer Types
6. Uptake and Distribution of Inhalation Agents
a) Uptake and Elimination Curves ; Effect of Ventilation, Circulation, Anesthetic Systems
b) Concentration Effect
c) Second Gas Effect
d) Nitrous Oxide and Closed Spaces
7. Design of Anesthesia Machines
8. Physics of Breathing System

a) Principles : Resistance, Turbulent Flow, Mechanical Deadspace, Rebreathing, Dilution, Leaks,
Gas Mixtures, Humidity, Heat
b) Components : Connectors, Adaptors, Mask, Endotracheal Tube, Reseervoir Bag,
Unidirectional Valves, Breathing Tubes, Relief Valve
c) Characteristics
1) Circle systems : closed (low flow) and semi - closed ; adult ; pediatric
2) non - circle systems : Insuffation ; open ; semi - open
3) non - rebreathing valves
4) CO2 absorption : principles, cannisters, efficiency
d) Oxygen Supply Systems : FIO2
e) Waste Gas Evacuation Systems
f) Fail Safe and Other Safety Features
9. Monitoring Methods
a) Vascular Pressures : Arterial, CVP, PAP, LAP, LVEDP
b) Heart Function : Heart Tones, ECG, Echocardiography, Cardiac Output
c) Brain and Spinal Cord Function : EEG (raw and processed), Evoked Potentials,
Wake - up Test, ICP, Cerebral Function Monitor
d) Neuromuscular Function : Nerve Stimulators, EMG
e) Ventilation : Respirometoers, Inspiratory Force
f) Gas Concentrations : O2 : CO2 Nitrogen, Anesthetic Gases and Vapors
g) Temperature
h) Oxyben : Oximetry, Transcutaneous O2
10. Instrumentation
a) Blood Gases : Electrodes for pH, PO2 , PCO2, Calibration, Temperature Corrrections, Errors
b) Gas Concentration : Infrared Absorption, Molecular Broadening Effects, Mass Spectrometry,
Gas Chromatography, Nitrogen Capnography
c) Cardiac Output : Fick, Dye Dilution, Thermodilution, Doppier
d) Pressure Transducers : Overshoot, Resonnance, Damping
e) Doppler, Oscillometry
f) Blood Warmers, Cell Savers
g) Echocardiography
h) Coagulation Monitors
11. Ventilators
a) Classifications
b) Principles of Action : Assistors, Controllers ; Pressure Limited, Volume Pre - Set
: FIO2 Control ; Periodic Sigh ; Monitors ; Pressure , Oxyben, Apnea, Insp/Exp
Rotio ; Bacterial Filters ; IMV, CPAP, PEEP, Pressure Support, High Frequency
Ventilation : Maintenance ; Microbiology ; complications ; Pediatric Adaptation
c) Nebulizers, Humidifiers
d) Pipeline
12. Alarms : Operation Room, Electrical, Anesthesia Machine, Ventilators, Oxygen
13. Defibrillators : Internal, External, Implantable ; Energy, Cardioversion ; Paddle Size and Position
14. Pacemakers
a) Temporary ; Permenent (Epicardia, Endocardial) ; Transcutaneous
b) Types : Fixed Rate, Synchronized, Ventricular, Atrial, A - V Sequential
c) Standard Nomenclature
d) Reasons for Failure or Malfunction
15. Electrical ; Fire and Explosion Hazards
a) Source of lgnition ; Static, Misuse of Oxygen Cylinders
b) Prevention : Grounding, Isolation Transformers
c) Macro and Micro Current Hazards
d) Safety Regulations
e) Lasers

D. Mathematics
1. Simple Math
: Logarithms ; Graph of Simple Equations ; Exponential Function, Analysis of
Biologic Curves
2. Statistics : simple and Population ; Probability ; Mean and Mode ; Standard
Deviation and Error ; T - Test ; Chi - Square ; Correlation ; Analysis of Variance
3. Computer : Data Handing ; Data Processing ; Data Analysis ; Anesthesia Applications

III CLINICAL SCIENCES

A. ANESTHESIA PROCEDURES, METHODS AND TECHNIQUES
1. Evaluation of the Patient and Preoperative Preparation

a) Physical Status
b) Premedication
1) interaction with chronic drug therapy ; anesthetic agents
2) adverse reactions to premedications ; patient variability, dose response curves, side effects
3) specific problems in disease states ; hyper and hypothyroid, drug abuse,
glaucoma, uremia, increase CSF pressure, chronic steroid ingestion, obesity, depression,
COPD
4) pediatric and geriatric doses, routes of administration
5) role in patients with allergies
6) alteration of gastric fluid volume and pH, sphincter tone
c) NPO Recommendations
2. Regional Anesthesia
a) General : Premedication, Patient Position, Equipment
b) Spinal, Eqidral, Caudal
1) indications, contraindications, techniques, complications, comparison of techniques
2) sites of actions
3) factors influencing onset, duration, and termination of action
4) systemic toxicity, test dose
5) complications : precipitating factors, prevention, therapy
c) Peripheral and Autonomic Nerva Block : Indications, Contraindications,
Techniques, Clinical Assessment Complications
d) IV Regional : Mechanism, Agents, Indications, Contraindications, Techniques, Complications
3. General Anesthesia
a) Stages and Signs of Anesthesia ; Awareness Under Anesthesia
b) Airway Management ; Intubation, Fiberoptic Techniques, Awake ; Techniques for
Difficult Intubation ; Laryngeal Mask Airway ; Endobronchial Intubation ; Complications
c) Hypocarbia - Hypocarbia : Systemic Effects
d) Hypoxemia ; Systemic Effects
4. Intravenous Fluid Therapy During Anesthesia : Water, Electrolyte, Glucose Requirements and Disposition
5. Complications (Etiology, Prevention, Treatment)
a) Trauma
1) upper airway, epistaxis
2) larynx and trachea ; stridor ; laryngospasm
3) eyes
4) vascular ; arterial and venous thrombosis ; thrombophlebitis ; sheared
catheter, intra - arterial injuries, air embolism
5) neurological : pressure injuries of mask, tourniquet, body position, intraneural injections, retractors
6) burns
b) Chronic Environmental Exposure ; Mutagenicity, Teratogenicity, Carcinogenicity,
Scavenging
c) Temperature
1) Hypothermia : etiology, treatment, prognosis
2) Shivering
d) Nausea and Vomiting
1) physiology ; etiology ; gastroesophageal sphincter ; gastric emptying time
2) preoperative ; full stomach and induction of anesthesia
3) use of antacids, H2 blockers, metoclopramide, transdermal scopolamine, droperidol
ondansetron
4) pulmonary aspiration
e) Bronchospasm, Laryngospasm
6. Special Techniques
a) Controlled Hypotension ; Choice of Drugs, Use of Posture, Ventilation
b) Controlled Hypothermia ; Techniques, Systemic Effect, Shivering, Rewarming,
Complications
c) Hyperbaric Oxygen and Anesthesia Care, High Altitude Anesthesia
d) Barbiturate Coma
7. Postoperative Period
a) Pain Relief
1) Pharmacologic
a) drug : opiods, agonist - antagonists, local anesthetics, alpha - 2 agonists, nonsteroidal
anti - inflammatory drugs
b) routes : oral, SC, IM, IV (PCA), epidural, spinal, intrapleural, other regional
techniques
c) risks and benefits
2) other techniques ; TENS ; cryotherapy ; acupuncture
b) Respiratory Consequences of Anesthesia
8. Anesthesia Record Keeping and Quality Assurance

B. DISEASE STATES - CLINICAL PROBLEMS AND THEIR MANAGEMENT
1. Painful Disease States

a) Pathophysiology
1) Acute postoperative and posttraumatic pain
2) Cancer related pain
3) Chronic pain states
(a) Radicular and neuropathic pain : low back pain, postherpetic neuralgia
(b) Visceral pain
(c) Sympathetically mediated pain : reflex sympathetic dystrophy, causalgia
(d) Other somatic pain condition ; myofascial, arthropathy, etc.
( e) Central and deafferentation pain : phantom limb pain
b) Treatment
1) Cancer Pain
(a) Systemic medications
(b) Continous spinal and epidural analgesia
(c) Neurolytic and non - neurolytic blocks
2) Chronic pain
(a) Systemic medications : analgesics, anticonvulsants, psychotropics, etc.
(b) Spinal and epidural analgesics
(c) Peripheral nerve blocks
(d) Sympathetic nerve blocks
(e) Other techniques ; TENS, epidural stimulation, neuroablation (surgircal and chemical neurolysis) etc.
2. Respiratory System
a) Obstructive Disease
1) upper airway : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body
2) tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body
3) parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess,
bronchiectasis, cystic fibrosis, mediastinal masses
b) Restrictive Disease
1) neurologic : CNS depression, spinal cord dysfunction, peripheral nervous system
2) musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma
3) parenchymal : atelectasis, pneumonia, interstitial pneumonitis, pulmonary fibrosis,
respiratory distress syndrome, bronchopulmonary dysplasia
4) pleural and mediastinal : pneumo-, hemo-, and chylothorax, pleural effusion, empyema,
bronchopleural fistula, cardiomegaly
5) other : pain, abdominal distention
c) Management of the Patient with Respiratory Disease
1) evaluation : H&P, CXR, ABGs, PFTs ; assessment of perioperative risk
2) anesthetic management
a) preoperative preparation : respiratory therapy, drug therapy (antibiotics, bronchodilator,
mucolytics)
b) intraoperative management
(1) monitoring
(2) choice of anesthesia
(3) anesthetic techniques : nonpulmonary surgery, thoracic and
pulmonary surgery, one - lung ventilation, lung transplantation
b) postoperative care : pain management, respiratory therapy, ventilator support, extubation
criteria
3) management of respiratory failure
a) supportive medical therapy
b) monitoring
c) nonventilatory respiratory management : O2 therapy and toxicity, tracheobronchial toilet,
positive airway pressure, respiratpry drugs
d) ventilatory management
(1) criteria for ventilatory commitment and weaning
(2) choice of ventilator
(3) mode of ventilation : conventional mechnical ventilation,
PEEP, CPAP, IMV, SIMP, pressure support, high frequency
ventilation (positive pressure, jet, oscillation)
(4) complications of mechanical ventilation
3. Cardiovascular
a) Ischemic Heart Disease
1) risk factors
2) manifestations
3) diagnosis of myocardial infarction ; clinical, ECG, enzymes
4) anesthesia risk
5) treatment of angina ; drugs, surgical
6) determinants of myocardial oxygen requirements and delivery, silent
ischemia, postoperative ischemia
7) intraoperative diagnosis and treatment of ischemia
b) Valvular Heart Disease
1) classification
2) diagnosis
3) anesthetic consideration
c) Rhytem Disorders and Conduction Defects
1) electrophysiology
2) chronic abnormalities : etiology, diagnosis, therapy
3) intraoperative dysrhythmia : etiology, diagnosis, therapy
4) perioperative use of pacemaker : indications, complications
d) Heart Failure and Cardiomyopathy (Ischemic, Viral, Hypertrophic)
1) definition and functional classification
2) compensatory responses
3) right or left ventricular dysfunction
a) etiology
b) signs and symptoms
c) diagnostic tests
4) treatment
a) pulmonary edema
b) pulmonary hypertension
c) cardiogenic shock
d) cardiac transplantation
e) cardiac Tamponade and Constrictive Pericarditis
1) etiology
2) diagnosis
3) anesthetic management
f) Circulatory Assist
1) cardiopulmonary bypass
a) components (pump, oxygenator, heat exchanger, filters)
b) mechanisms of gas exchange
c) priming solutions
d) anticoagulation and antagonism ; ACT, heparin assays, antithrombin III,
protamine reactions
e) anesthetic considerations during bypass
2) intraaortic balloon : rationale, indications, limitations
3) artificail heart and ventricular assist devices : internal and external
g) Myocardial Preservation : physiology, techniques, complications
h) Pulmonary Embolism
1) etiology : thrombosis air, fat, plague, anmiotic fluid
2) diagnosis
3) treatment ; acute, preventive
i) Hypertension
1) etiology, pathophysiology, course of disease
2) drug treatment, interactions with anesthetics, risk of anesthesia
3) intra or postoperative hypertension
a) differential diagnosis and treatment
j) Peripheral Circulatory Failure
1) etiology, classification, pathophysiology
2) anesthetic management of patient in shock
k) Vascular Diseases
1) cerebral circulation ; luxury perfusion, steals, infarcts, intracranial hemorrhage
2) carotid endarterectomy : anesthetic management, monitoring of cerebral perfusion,
complications
3) abdominal aneurysm resection : anesthetic management
4) arterial occlusive disease
5) aneurysms of ascending, descending and arch of aorta
l) Cardiopulmonary Resuscitation
1) recognition
2) management - drugs, defibrillators, monitors, ACLS guidelines
3) complications of therapy
4. Central Nervous System
a) Seizures
b) Coma : Traumatic, Infectious, Metabolic, CVA, Cerebral Hypoxia
1) Glasgow Coma Scale
c) Drug Intoxication (CNS Drugs, Carbon Monoxide, Insecticides)
d) Paraplegia, Quadriplegia, Spinal Shock, Autonomic Hyperreflexia
e) Neuromuscular Diseases
f) Tetanus
g) Special Problems of Anesthesia for Neurosurgery
1) increased intracranial pressure
2) posture
3) air embolism
4) neuroradiological investigative procedures ; CT scan, MRI
5) cerebral protection from hypoxia, ischemia, glucose effects
6) meningomyelocele
7) aneurysms and A-V malformations, cerebral vasospasm
8) anesthetic and ventilatory effects on cerebral blood flow and metabolism
9) fluid management

5. Other Entities :
a) Morbid Obesity
b) Hepatic Disease
1) preoperative laboratory values
2) anesthesia choice (hepatocellular disease, ascites, portal, hypertension)
3) postoperative hepatic dysfunction, hepatorenal syndrome
4) hepatic transplantation
c) Diabetes Mellitus
1) pathophtsiology
2) control of blood glucose
3) elective anesthesia - perioperative management
4) emergency anesthesia perioperative - hypoglycemia ; hyperglycemia
and ketoacidosis management
5) hyperosmolar coma
6) pancreas transplantation
d) Renal Disease
1) pathophysiology of renal disease and uremia
2) anesthetic choice in reduced renal function
3) anesthetic management in renal failure, A-V shunts
4) anesthetic management in renal transplantation
5) postoperative oliguria and anuria
6) inappropriate ADH secretion
7) pharmacokinetic implications
e) Endocrine Disorders
1) pituitary disease
a) hypopituitarism, pituitary removal - substituition therapy
1) diabetes insipidus
b) hyperpituitarism
1) acromegaly - airway management
2) inappropriate ADH secretion
2) thyroid disease
a) hyperthyroidism
1) metabolic and circulatory effects
2 ) anesthetic management
3) thyroid storm
b) hypothyroidism
1) circulatory and metabolic effects
2) substitution therapy
3) anesthetic implications
c) airway management
3) parathyroid
a) hyperparathyroid ; physiological effects
b) hypoparathroid ; postop manifestations
4) adrenal disease
a) cushing's Syndrome
b) Primary aldosteroniem
c) Addison's Disease
d) Pheochromocytoma
1) circulatory and metabolic manifestations
2) diagnosis
3) anesthetic management
5) carcinoid syndrome
f) Intestinal Obstruction
1) causes, paralytic ileus ; mechanical ; vascular
2) physiological changes ; fluid and electrolyte ; respiratory
3) anesthesia management : full stomach ; fluid therapy ; nitrous oxide
g) Hematologic Disorders
1) disease of blood
a) anemias ; compensatory mechanisms
b) polycythemias ; primary vs. secondary
c) clotting disorders : congenital, acquired, pharmacologic
(antiplatelets anticoagulant and antagonists)
d) hemoglobinopathies
2) transfusions
a) blood preservation, storage
b) blood filters and pumps
c) effects of cooling and heating ; blood warmers
d) blood components, volume expanders
e) preparation for transfusion : type and cross, type and screen, uncrossmatched
blood, autologous blood, designated donors
3) reactions to transfusions
a) febrile
b) allergic
c) hemolytic acute and delayed
4) complications of transfusions
a) infections : hepatitis, AIDS, CMV, others
b) citrate intoxication
c) electrolyte and acid base abnormalities
d) massive transfusion : coagulopathies, hypothermia
e) pulmonary
5) alternatives to transfusion : hemodilution, sequestertion, autotransfusion, blood
substitutes
h) Pediatric Anesthesia
1) apparatus : breathing circuits, humidity, thermal control
2) premedication : drugs, dosage, routes, vehicles
3) agent and techniques
a) anesthetic : actions different from adults
b) neuromuscular blockers ( sensitivity, congenital diseases)
c) regional anesthesia
4) fluid therapy and blood replacement, physiologic anemia
5) problems in intubation ( full stomach, diaphragmatic hernia, T-E
fistula, Pierre-Robin, awake intubation)
6) neonatal physiology
a) respiratory
1) development, anatomy, surfactant
2) pulmonary oxygen toxicity
3) pulmonary function
4) lung volumes vs. adult
5) airway differences, infant vs. adult
b) cardiovascular
1) transition, fetal to adult
2) persistent fetal circulation
c) retinopathy of prematurity : anesthetic implications
d) metabolism, fluid distribution and renal function
e) thermal regulation (neutral temperature, brown fat)
f) fetal hemoglobin
g) apnea of prematurity
7) congenital heart disease
a) cyanotic defects, primary pulmonary hypertension
b) acyanotic defects
c) altered uptake/distribution of IV and inhalation anesthetics
d) other anesthetic considerations
8) emergencies in the newborn
a) diaphragmatic hernia
b) T-E fistula
c) neonatal lobar emphysema
d) pyloric stenosis
e) necrotizing enterocolitis
f) omphalocele / gastroschisis
g) RDS : etiology, management, ventilation techniques
h) myelomeningocele
9) postoperative analgesia
i) Obstetrical Anesthesia
1) maternal physiology
a) effects on uptake and distribution
b) respiratory (anatomy, blood gas, acid base)
c) cardiovascular (aorto-caval compression, regulation of uterine blood flow)
d) renal
e) liver (A/G ratio, drug binding)
f) gastrointestinal (gastric acid, motility, anatomic position, gastroesophageal
function
g) coagulation
h) placenta
1) placental exchange - gases, O2, CO2
2) placental blood flow
2) maternal - fetal
a) pharmacology
1) anesthetic drugs and adjuvants
2) oxytocics, interactions
3) tocolytics
4) antitoxemic drug ; interactions
5) mechanisms of placental transfer
6) fetal disposition of drugs
7) drug effects on newborn
b) amniotic fluid (L/S ratio)
c) anesthetic techniques and risks (elective vs. emergency)
cantacids, general, regional, local, nerve blodks
d) physiology of labor
e) influence of anesthetic techniques on labor
f) fetal monitoring
3) pathophysiology and complicated pregnancy
a) problems during pregnancy
1) anesthesia for the non - obstetric procedure
2) endocrine (thyroid, diabetes)
3) hypertension
4) rheumatic or congenital heart disease
5) neurologic (seizures, myasthenia, paraplegia)
6) respiratory (asthma)
7) renal
8) Rh and ABO incompatibilities
9) ectopic pregnancy
b) problum of term and delivery
1) evaluation of fetus
2) toxemia
3) placenta previa
4) supine hypotensive syndrome
5) aspiration of gastric contents
6) amniotic fluid embolism, DIC
7) dystocia and malposition ; multiple pregnancy
8) abruptio placenta
9) retained placenta
10) cord prolapse;
11) uterine atony
12) breech presentation
c) resuscitation of newborn
1) evaluation and Apgar scoring
2) neurobehavioral testing
3) techniques and pharmacology of resuscitation
4) intrauterine surgery

6. Special Problems in :
a) ENT Surgery : Airway Endoscopy ; Microlaryngeal Surgery ; Laser Surgery, Hazards,
Complications
b) Plastic Surgery
c) Laparoscopic Surgery ; Cholecystectomy ; Thoracoscopy ; Gynecologic Surgery
Anesthetic Management ; Complications
d) Urologic Surgery ; Lithotripsy
e) Ophthalmologic Surgery, Retrobulbar Block; Open Eye Injuries
f) Orthopedic Surgery ; Tourniquet Management, Complications
g) Trauma, Burn Management
h) Radiologic Procedured ; CT Scan ; MRI - Anesthetic Implications, Management
i) Ambulatory Surgery : Patient Selection ; Anesthetic Management ; Discharge Criteria
j) Electroconvulsive Therapy
k) Nutrition in the Surgical or Critically III Patient
l) Adverse Outcomes ; Anesthetic Accidents ; Closed Claims Findings ;
Professional Liability, Risk management
m) Costs of Medical/Anesthesia Care
n) Occupational Hazard
o) Infection control