ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  ความรู้สำหรับประชาชน
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง
  - การตรวจหามะเร็งและอาการ
  - ความรู้โรคมะเร็ง
  - การรักษาและดูแลผู้ป่วย
  - อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
  สุขภาพดีด้วยโภชนบำบัด
  เคล็ดลับโภชนาการ
  ขยับสักนิดพิชิตสุขภาพ
  เยียวยาจิตใจ
  สงบใจไปกับธรรมะ
  ถาม-ตอบเรื่องมะเร็ง
  ข่าวสารน่ารู้
 
 
 
ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง   [เข้าชม 212120]
    ตอบคำถามโดย : ผศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์
มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ   [เข้าชม 212063]
    ตอบคำถามโดย : ผศ.นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์
ภาควิชาโสต คอ นาสิกวิทยา
มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง   [เข้าชม 213018]
    ตอบคำถามโดย : พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์
หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
มะเร็งหลอดอาหาร   [เข้าชม 213109]
    ตอบคำถามโดย : รศ.นพ.สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์
หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
มะเร็งปอด   [เข้าชม 212289]
    ตอบคำถามโดย : รศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร์
                          นพ.ศรายุทธ ลูเซียนกีเตอร์
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและปอด ภาควิชาอายุรศาสตร์
มะเร็งเต้านม   [เข้าชม 212820]
    ตอบคำถามโดย : รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
 
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี   [เข้าชม 212000]
      ตอบคำถามโดย : ผศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ
หน่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 
มะเร็งต่อมไทรอยด์   [เข้าชม 211853]
      ตอบคำถามโดย : นพ.ธีรพล เปรมประภา
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
 
มะเร็งในเด็ก   [เข้าชม 212309]
      ตอบคำถามโดย : ผศ.นพ.เมธินี ไหมแพง
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 
ความเข้าใจเกี่ยวกับรังสีรักษา   [เข้าชม 211919]
      ตอบคำถามโดย : ผศ.พญ.ดวงใจ แสงถวัลย์
หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
 
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง   [เข้าชม 211914]
      ตอบคำถามโดย : รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
 
สุขภาพจิตผู้ป่วยมะเร็ง   [เข้าชม 214384]
      ตอบคำถามโดย : รศ.พญ.จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
   
ประเด็นคำถามทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ใน
หนังสือ "ตอบตรงเรื่องมะเร็ง"
   
   
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595