ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 

   
 
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

•  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
    
http://www.nci.go.th

    ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคมะเร็ง เพื่อสามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายองค์กร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเหมาะสม
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สถิติโรคมะเร็ง, ความรู้โรคมะเร็ง(มะเร็งเชิงรุก, ความรู้ทั่วไป, มะเร็งชนิดต่างๆ, เอกสารเผยแพร่), งานวิจัย, งานฝึกอบรม, เครือข่ายศูนย์มะเร็งภูมิภาค

 

 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

•  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
    
http://www.cccthai.org

    เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก่อกำเนิดขึ้นจากพระปณิธานแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะก่อตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพื่อช่วยประเทศชาติพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถให้การบำบัดรักษา วิจัย เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ได้ผลดีทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ความรู้สำหรับประชาชน(มะเร็งคืออะไร, อาหารกับโรคมะเร็ง, การป้องกัน, การวินิจฉัยและการรักษา, คำศัพท์โรคมะเร็ง, บทความโรคมะเร็ง และคู่มือ), ข้อมูลวิชาการทางการแพทย์, สื่อมัลติมีเดีย, ถาม-ตอบเกี่ยวกับโรคมะเร็ง


 

 
สถานวิทยามะเร็งศิริราช

•  สถานวิทยามะเร็งศิริราช
   
 http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/

    จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านมะเร็ง ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย สถิติ รักษา การป้องกัน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ดีมีคุณภาพ และทันสมัย แก่บุคลากรท
างการแพทย์ และประชาชนทั่วไป
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : การศึกษา, วิจัย-วิชาการ, บริการประชาชน(ความรู้โรคมะเร็ง, มะเร็งน่ารู้, ทูเมอร์คลินิก) 

 
มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

•  มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
    http://www.tsco.or.th

    ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ เน้นหลักในสาขาวิชามะเร็งวิทยาและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อนำความรู้ความก้าวหน้านั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : วีดีโอเพื่อประชาชน, วิทยุออนไลน์, คู่มือเผยแพร่(ทำความรู้จักกับเคมีบำบัด, ป้องกันและคัดกรอง วิธีหลีกเลี่ยงมะเร็งที่ดีที่สุด, ทำความรู้จักกับโรคมะเร็งกันเถอะ), ถาม-ตอบเกี่ยวกับโรคมะเร็ง


 

 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

•  สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
    http://www.tgcsthai.com/index.php

    ดำเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของสตรีไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ โดยเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชน
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ถาม-ตอบ ปัญหาของมะเร็งนรีเวช โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งสูตินรีเวชโดยเฉพาะ, ความรู้และวิชาการ(สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับบุคลากรทางการแพทย์), ยาน่ารู้, งานประชุมวิชาการ, แพทย์ทางเลือก


 

 
โครงการโรคมะเร็ง โรงพยาบาลรามา

•  โครงการโรคมะเร็ง โรงพยาบาลรามา
    http://canreg.ra.mahidol.ac.th/

    ดำเนินงานเพื่อการรักษา การบริการผู้ป่วย การศึกษาวิจัย การเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล หรือสถาบันที่รับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันทรัพยากร เช่น เครื่องมือ บุคลากร ความรู้ และข้อมูลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการรักษา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : เอกสารเผยแพร่ความรู้, ค้นหารหัส ICD-10, ค้นหารหัส ICD-O(by Site, by Alphabet, to ICD-10), สถิติโรคมะเร็งรามาธิบดี, ถาม-ตอบเกี่ยวกับโรคมะเร็ง


 

 
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

•  สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
    http://thastro.org

    เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษาและโรคมะเร็งสำหรับประชาชน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ความรู้สำหรับประชาชน(เกี่ยวกับรังสีรักษาและโรคมะเร็ง เป็นรูปแบบคำถามที่พบบ่อย-คำตอบ), สถิติ, การประชุมวิชาการ, วารสารมะเร็งวิวัฒน์


 

 
สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

•  สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย
    http://www.thaibreast.org

    เป็นแกนหลักให้การพัฒนาขีดความสามารถของแพทย์ไทยในการรักษามะเร็งเต้านมไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือรักษาด้วยยาเท่าเทียมกับต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ความรู้เรื่องเต้านมสำหรับประชาชน(ท่านมีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม หรือไม่, ท่านจะตรวจเต้มนมด้วยตัวเองได้อย่างไร, อยู่อย่างไรหลังการรักษามะเร็งเต้านมครบ 5 ปี), ความรู้สำหรับแพทย์-พยาบาล, ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคเต้านม


 

 
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

•  ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
    http://www.siamca.com

    จัดตั้งขึ้นไม่ใช่เพื่อหากำไรทางธุรกิจ แต่เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งในด้านแผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดเดียวกัน ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ร่วมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป หันมาสนใจดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : รอบรู้เรื่องมะเร็ง(ความรู้โรคมะเร็ง, การรักษามะเร็ง, การดูแลผู้ป่วย, โภชนบำบัดมะเร็ง), ผู้พิชิตมะเร็งร้าย, วีดีโอ/บรรยายโรคมะเร็ง, Blog ความรู้(ห้องอาหาร, ห้องฟิตเนต, ห้องสมุนไพร, ห้องธรรมะ), ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ


 

 
พจนานุกรมศัพท์เกี่ยวกับมะเร็ง

•  พจนานุกรมศัพท์เกี่ยวกับมะเร็ง
    http://www.cccthai.org/th_/subweb/dictionary/

    จัดทำโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศัพท์ทางด้านมะเร็ง สำหรับผู้มีความสนใจ ทุกระดับ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ค้นหาคำศัพท์ทางด้านมะเร็งทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

 
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

•  ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
    http://www.uboncancer.go.th/

    เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์มะเร็งในส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานของประชาชนในเขตภาคอีสาน
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : บทความข่าวมะเร็ง, ดาวโหลด วารสารมะเร็ง,งานวิจัย, ทะเบียนมะเร็ง


 

 
ศูนย์มะเร็งลพบุรี

•  ศูนย์มะเร็งลพบุรี
    http://lopburicancer.in.th/

    เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์มะเร็งในส่วนภูมิภาค ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐาน ผลิตผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึงในเขตภาคกลาง
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สถิติ/ข้อมูล, คู่มือความรู้โรคมะเร็ง(มะเร็งเต้านม, ความรู้เกี่ยวกับเคมีบำบัด, การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง, การดูแลช่องปากผู้ป่วยรับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและคอ, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน, การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา, การควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ฯลฯ), ศูนย์มิตรภาพบำบัด


 

 
ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธาน

•  ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี
    http://www.suratcancer.go.th/

    เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์มะเร็งในส่วนภูมิภาค พัฒนาวิชาการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโรคมะเร็ง โดยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านโรคมะเร็งที่เหมาะสมและมีคุณภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและประชาชนในเขตภาคใต้
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็ง, สถิติผู้ป่วย งานทะเบียนมะเร็ง


 

 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
    http://www.cancer.gov


 

 
สมาคมแพทย์มะเร็ง ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  สมาคมแพทย์มะเร็ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
    http://www.cancer.org


 

 
Breast Cancer Care

•  Breast Cancer Care
    http://www.breastcancercare.org.uk/


 

 
Cancernet

•  Cancernet
    http://www.cancernet.co.uk/


 

 
National Cancer Institue

•  National Cancer Institue
    http://www.cancer.gov/


 

 
National electronic Library for Cancers

•  National electronic Library for Cancers
    http://www.nelc.org.uk/


 

 
OncoLink

•  OncoLink
    http://www.oncolink.org/index.cfm


 

 
The Royal Marsden in partnership with the Institute

•  The Royal Marsden in partnership with the Institute
of Cancer Research

    http://www.royalmarsden.nhs.uk/rmh


 

 
 
 
กลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง กลับสู่ด้านบน
 
องค์กรการกุศลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

•  องค์กรการกุศลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
    http://www.breastcancer.org


 

 
เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แห่งสหภาพยุโรป (Europa Donna)

•  เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แห่งสหภาพยุโรป (Europa Donna)
    http://www.cancerworld.org


 

 
เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อายุน้อย

•  เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อายุน้อย
    http://www.youngsurvival.org


 

 
ความรู้เกี่ยวกับยีนมะเร็ง เฮอร์ทู

•  ความรู้เกี่ยวกับยีนมะเร็ง เฮอร์ทู
    http://www.her2support.org


 

 
เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

•  เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
    http://www.c-three.org


 

 
CancerBACUP

•  CancerBACUP
    http://www.macmillan.org.uk/Home.aspx


 

 
CancerHelp UK

•  CancerHelp UK
    http://www.cancerhelp.org.uk/index.htm


 

 

The Lymphoma Association

•  The Lymphoma Association
    http://www.lymphoma.org.uk/


 

 
 
 
ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลและประชากร กลับสู่ด้านบน
   
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

•  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
    http://www.nci.go.th

    ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคมะเร็ง เพื่อสามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายองค์กร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเหมาะสม
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สถิติโรคมะเร็ง, ความรู้โรคมะเร็ง(มะเร็งเชิงรุก, ความรู้ทั่วไป, มะเร็งชนิดต่างๆ, เอกสารเผยแพร่), งานวิจัย, งานฝึกอบรม, เครือข่ายศูนย์มะเร็งภูมิภาค

 

 
สถานวิทยามะเร็งศิริราช

•  สถานวิทยามะเร็งศิริราช
    http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/

    จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านมะเร็ง ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย สถิติ รักษา การป้องกัน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ดีมีคุณภาพ และทันสมัย แก่บุคลากรท
างการแพทย์ และประชาชนทั่วไป
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : การศึกษา, วิจัย-วิชาการ, บริการประชาชน(ความรู้โรคมะเร็ง, มะเร็งน่ารู้, ทูเมอร์คลินิก)

 

 
โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

•  โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    http://canreg.ra.mahidol.ac.th/

    ดำเนินงานเพื่อการรักษา การบริการผู้ป่วย การศึกษาวิจัย การเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล หรือสถาบันที่รับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันทรัพยากร เช่น เครื่องมือ บุคลากร ความรู้ และข้อมูลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการรักษา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : เอกสารเผยแพร่ความรู้, ค้นหารหัส ICD-10, ค้นหารหัส ICD-O(by Site, by Alphabet, to ICD-10), สถิติโรคมะเร็งรามาธิบดี, ถาม-ตอบเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

 

 
ศูนย์มะเร็งลำปาง

•  ศูนย์มะเร็งลำปาง
    http://www.lampangcancer.com/lpccWebnew/index.php

    เป็นโครงการศูนย์มะเร็งส่วนภูมิภาคและโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการควบคุมโรค ไม่ติดต่อภาคขึ้น เพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคเพื่อตอบสนองความต้องการ พื้นฐานของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการ และยกระดับสวัสดิภาพทางสังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบน
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ผลงานและข้อมูลทางสถิติ, งานทะเบียนมะเร็ง, การจัดการความรู้, การบริหารความเสี่ยง, การรักษาโรคมะเร็งปอด, แนวทางเวชปฏิบัติ

 

 
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

•  ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
    http://www.uboncancer.go.th/

    เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์มะเร็งในส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานของประชาชนในเขตภาคอีสาน
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : บทความข่าวมะเร็ง, ดาวโหลด วารสารมะเร็ง,งานวิจัย, ทะเบียนมะเร็ง

 

 
ศูนย์ทะเบียนมะเร็งเชียงใหม่

•  ศูนย์ทะเบียนมะเร็งเชียงใหม่
    http://www.med.cmu.ac.th/hospital/tumor/

    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และผู้ป่วยมะเร็งของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ศูนย์ทะเบียนมะเร็ง มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และมีการพัฒนางานเพื่อให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : การทำทะเบียนมะเร็ง(การเก็บข้อมูล, การให้รหัสโรค, โปรแกรมบันทึกข้อมูล, การตรวจสอบข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล, รายงานสถิติโรคมะเร็ง), การจัดการข้อมูล, อุบัติการณ์โรคมะเร็ง 10 ปี

 

 
งานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์มะเร็งลพบุรี

•  งานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
    http://www.lopburicancer.in.th/ccr_/index.htm

    เนื้อหาในเว็บไซต์ : จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง, รายงาน Hospital-Base, รายงาน Population-Base, คู่มือการทำทะเบียนมะเร็ง, แนวทางการจัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็ง, แบบรายงานโรคมะเร็ง, แบบขอข้อมูลผู้ป่วย

 

 
American Society of Clinical Oncology (ASCO)

•  American Society of Clinical Oncology (ASCO)
    http://www.asco.org/


 

 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

•  Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
    http://www.cdc.gov/cancer/npcr/


 

 
European Cancer Organisation (ECCO)

•  European Cancer Organisation (ECCO)
    http://www.ecco-org.eu/


 

 
International Agency for Research on Cancer (IARC)

•  International Agency for Research on Cancer (IARC)
    http://www.iarc.fr/


 

 
International Association of Cancer Registries (IACR)

•  International Association of Cancer Registries (IACR)
    http://www.iacr.com.fr/ 
Surveillance Epidemiology and End Results (SEER)

•  Surveillance Epidemiology and End Results (SEER)
    http://seer.cancer.gov/


 

 
The National Cancer Registry Ireland

•  The National Cancer Registry Ireland
    http://www.ncri.ie/ncri/index.shtml


 

 
Thames Cancer Registry

•  Thames Cancer Registry
    http://www.thames-cancer-reg.org.uk/


 

 
 
 
 
ความรู้ทั่วไป กลับสู่ด้านบน
   
กระทรวงสาธารณสุข

•  กระทรวงสาธารณสุข
    http://www.moph.go.th/

    เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัด
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : รอบรู้สุขภาพ, ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญ, e-Service, e-Report, e-Document, e-Information, e-Regulation


 

 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

•  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    http://www.nhso.go.th/

    มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

    เนื้อหาในเว็บไซต์ : เครือข่าย สปสช., บริการข้อมูล, กองทุนต่าง ๆ


 

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

•  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
    http://www.thaihealth.or.th/

    ทำหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย ทุนอุดหนุนส่วนใหญ่ของ สสส. มาจากเงินที่รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิต-นำเข้า สุราและยาสูบ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สาระสุขภาพ(เกาะติดสถานะการณ์, ข่าวสุขภาพ, บทความ, เคล็ดลับคนดังสุขภาพดี, เกร็ดความรู้, เว็บบอร์ดสร้างสุข ฯลฯ), เพื่อนสร้างสุขภาวะ


 

 
สำนักงานประกันสังคม

•  สำนักงานประกันสังคม
    http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp

    เป็นหน่วยงานที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สิทธิประโยชน์(กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน), ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม(ข้อมูลทั่วไป, สำหรับผู้ประกันตน, สำหรับผู้ประกอบการ, สำหรับสถานพยาบาล), ข่าวสารความเคลื่อนไหว, ร้องเรียนร้องทุกข์


 

 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

•  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    http://www.fda.moph.go.th/

    มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สาระน่ารู้(ORYOR.COM, สาระความรู้, วารสารอาหารและยา, FDA KM), สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์, สถิติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การขออนุญาต, ศูนย์บริการข้อมูล, ร้องเรียน


 

 
ศูนย์ข้อมูลด้านอาหาร

•  ศูนย์ข้อมูลด้านอาหาร
    http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_food/fm_main.asp

    เรื่องความปลอดภัย ของอาหาร คำถามน่ารู้ งานวิจัย..
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร, ก้าวทันโลก, คำถามน่ารู้(FAQ), งานวิจัย


 

 
ยากับคุณ

•  ยากับคุณ
    http://www.yaandyou.net/

    ใช้สืบค้นข้อมูลความรู้ด้านยา และสุขภาพ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(มูลนิธิวพย.) ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ค้นหาข้อมูลยา, รอบรู้เรื่องยา, รอบรู้เรื่องโรค, รอบรู้เรื่องสุขภาพ, ห้องมัลติมีเดีย
, สุขภาพตามเพศและวัย


 

 
แพทยสภา

•  แพทยสภา
    http://www.tmc.or.th/index.php

    จัดตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเป็นด้านหลัก และเพื่อดูแลควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยต่อประชาชน
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : บริการประชาชน, กฎหมายที่น่าสนใจ, สถิติแพทย์, ฝึกอบรมและสอบ


 

 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

•  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
    http://www.rtcog.or.th

    มีบทบาทหน้าที่หลักซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของสูตินรีแพทย์ทั่วประเทศไทย และยังมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยตามข้อกำหนดของแพทย์สภา นั่นก็คือ เป็นผู้ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรี
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : บทความสำหรับประชาชน, JOURNAL, ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ, บริการหนังสือวิชาการ


 

 
ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อประชาชน

•  ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อประชาชน
    http://www.oryor.com/oryor_stemcell/main.html

    เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และคณะแพทย์จากหลายสถาบัน ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ "ถูกต้อง" แก่ผู้บริโภคในการับบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด หรือที่รู้จักกันในชื่อของ "Stem Cell" ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ยังไม่สมบูรณ์มาแอบอ้างเพื่อหารายได้ และทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดจนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่ใช่เหตุ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ไขข้อข้องใจสเต็มเซลล์, การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิด(การปลูกถ่ายไขกระดูก, การบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์, เม็ดโลหิต), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเซลล์ต้นกำเนิด


 

 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

•  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
    http://www.thainhf.org/

    ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge based Society for Health) ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักวิชาการด้านสุขภาพ ที่ต้องการเห็นการทำงานในลักษณะที่เป็นมืออาชีพในงานสำคัญเพื่อสังคม 3 ด้าน คือ การจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : บทความ, เรื่องจากข่าว, สื่อเผยแพร่(VCD-DVD, เสียง, หนังสือ-สิ่งพิมพ์, จดหมายข่าว)


 

 
หมอชาวบ้าน

•  หมอชาวบ้าน
    http://www.doctor.or.th/node/

    ดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ โดยมิได้มุ่งหวังกำไรทางการค้า ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัย การออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่สาธารณชนให้มากที่สุด
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : คุยสุขภาพ, ดูแลสุขภาพ, ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง, สุขภาพพอเพียง, แพทย์ทางเลือก, แม่และเด็ก, โรคจากการทำงาน, โรคตามระบบ, โรคเรื้อรัง และถาม-ตอบ ปรึกษาปัญหาสุขภาพและยา


 

 
มูลนิธิสุขภาพไทย

•  มูลนิธิสุขภาพไทย
    http://www.thaihof.org/

    รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และบทความทางด้านสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการทางด้านสุขภาพ ดำเนินการในลักษณะโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มีกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนป้องกันและรักษาโรคด้วยตนเอง โดยใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และสนับสนุนให้ชุมชนในชนบทรวมกลุ่มดำเนินการด้านสุขภาพในชุมชน

    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, ย่อโลกสุขภาพ, กินครอบจักรวาล, สุขกาย สบายจิต, บริหารกายเพิ่มพลังชีวิต, รู้อยู่ รู้รักษา, ทำเองใช้เอง, สมุนไพรบำบัด, หนังสือน่าอ่าน


 

 
สถาบันการแพทย์แผนไทย

•  สถาบันการแพทย์แผนไทย
    http://ittm.dtam.moph.go.th/

    เป็นศูนย์กลางการพัฒนา การประสานงาน การสนับสนุน และความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : บทความวิชาการ, บทความสมุนไพร, บทความกฎหมาย, บทความที่น่าสนใจ, งานวิจัย, ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, สมุนไพรไทยในโครงการ, สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน


 

 
สำนักการแพทย์ทางเลือก

•  สำนักการแพทย์ทางเลือก
    http://www.thaicam.go.th

    พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์ทางเลือกผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ทางเลือกน่ารู้(ไท้เก๊ก, การกดจุด, ธรรมชาติบำบัด, ปัสสาวะบำบัด), หลากวิธีบำบัดโรค(การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การบำบัดแผลเรื้อรัง), เครือข่ายแพทย์ทางเลือก, บทความวิชาการ, งานวิจัย, ดาวน์โหลด, มัลติมีเดีย


 

 
สถาบันวิจัยสมุนไพร

•  สถาบันวิจัยสมุนไพร
    http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/Plant/MPRI/index.shtm

    เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย และพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สมุนไพรน่ารู้, ผลงานวิจัย, สวนสมุนไพร, งานบริการ(ค่าบริการข้อมูลสมุนไพร, ค่าบริการตรวจวิเคราะห์, ขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์) 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    http://www.dtam.moph.go.th/tcm/

    พัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทยร่วมกับ การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : คู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน, หลักสูตรแพทย์จีน 5 ปี, โครงการวิจัยเห็ดหลินจือ, ข้อมูลสถานบริการแพทย์จีน, ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย, ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ตำราฝังเข็ม-รมยา


 

 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร

•  ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
    http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/

    เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย และพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ข่าวสมุนไพร, งานวิจัย, งานวิจัยด้านพิษวิทยา, ข้อมูลพืชพิษ, สมุนไพรในชีวิตประจำวัน, โลกของสมุนไพร, ถามตอบปัญหาสมุนไพร


 

 
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

•  สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    http://www.medplant.mahidol.ac.th

    รวบรวมข้อมูลสมุนไพรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้บริการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลสมุนไพรแก่หน่วยงานราชการ/เอกชน/นักวิจัย/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม แผ่นพับ สไลด์ วิดีโอ ซีดีรอม โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร หนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพร, ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน, ฐานข้อมูลสรรพคุณที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ, ฐานข้อมูลสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์, ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียนแผนโบราณ, ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมุนไพร, พืชพิษ รายงานการเกิดพิษในคน, ถาม-ตอบ ปัญหาสมุนไพร, วารสาร, จุลสาร, การ์ตูนสมุนไพร, การ์ตูนยาหม้อ, การ์ตูนยาหม้อ 2


 

 
ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    http://herbal.pharmacy.psu.ac.th/

    รวบรวมข้อมูลและตัวอย่างสมุนไพร และเป็นสถานที่รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในด้านต่างๆ เช่น รวบรวมตัวอย่างพืชแห้งในรูปของพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) องค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ฐานข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคใต้
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : เผยแพร่ความรู้ด้านพืช สมุนไพรผ่านสื่อต่าง ๆ (แผ่นพับ,จุลสาร,หนังสือ), การแพทย์แผนไทย, ฐานข้อมูลพืช, สมุนไพร, ข่าวสารสมุนไพร, ถาม-ตอบเรื่องสมุนไพร


 

 
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

•  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
    http://www.agingthai.org/

    ให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจและบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สาระน่ารู้, ข้อมูลผู้สูงอายุ, E-book, เอกสารบรรยาย


 

 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

•  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
    http://www.consumerthai.org/main/

    สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เครื่องสำอางไม่มีคุณภาพ อาหารไม่ปลอดภัย บริการไม่ประทับใจ คุณจะปรึกษาใคร…? มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคช่วยคุณได้
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : กระแสผู้บริโภค, รณรงค์, ข่าวผู้บริโภค, คลังข้อมูล(กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค, video เผยแพร่), ร้องทุกข์ ONLINE , ฉลาดซื้อ


 

 
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

•  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
    http://www.snmrc.go.th/

    ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจของคนพิการให้ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความพิการซ้ำซ้อน นับเป็นการฟื้นฟูที่มีความสำคัญในลำดับแรก ๆ ที่คนพิการต้องได้รับ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : สาระความรู้ด้านการฟื้นฟู, งานวิจัยและพัฒนา, ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับความพิการ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความพิการ


 

 
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

•  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
    http://www.healthyability.com/new_version5/

    สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนพิการ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและกลมกลืนกับบุคคลทั่วไป
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : คลังสื่อและผลงาน, คลังความรู้(งานวิจัย, กฎหมายน่ารู้, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความพิการ, ทันตสุขภาพคนพิการ, อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ, แหล่งข้อมูลระบาดวิทยาความพิการ)


 

 
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

•  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
    http://tddf.or.th/tddf/

    ดำเนินงานสืบสานเจตนารมณ์ที่จะให้คนพิการไทย ได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืน และมั่นคงตลอดไป ที่นี่มีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ห้องป้อนกันความพิการ, ห้องตลาดคนพิการ, ห้องผลิตภัณฑ์คนพิการ, ห้องตลาดบัตรอวยพร, ห้องอาสาสมัคร, ห้องชีวิตคนพิการ, ห้องภาษามือ, ห้องวิจัย, ห้องบริจาค, ห้องกฎหมาย, ห้องสนทนา


 

 
มูลนิธิเพื่อนหญิง

•  มูลนิธิเพื่อนหญิง
    http://www.friendsofwomen.or.th/

    มีบทบาทพิทักษ์สิทธิและให้ความช่วยเหลือสตรีที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ มูลนิธิฯ ได้นำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนำเสนอต่อภาครัฐเพื่อผลักดันให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นจริงในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีโดยรวม
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ความรุนแรงต่อสตรี, ชุมชนเลิกเหล้า ลดความรุนแรง, การละเมิดทางเพศ, ความรุนแรงในครอบครัว, แรงงานหญิง, ประสบการณ์ผู้หญิงที่ผ่านพ้น, เสริมสร้างพลังหญิง, สถิติ, หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ, สื่อรณรงค์


 

 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

•  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
    http://www.ashthailand.or.th/th/

    รณรงค์ให้เกิดกระแสความตื่นตัวและตระหนักในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่กลายเป็นสาเหตุแห่งการเจ็บป่วย และเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนนำไปสู่การแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก
    เนื้อหาในเว็บไซต์ : ศูนย์ข่าว, ศูนย์ข้อมูล, สื่อ ดู-ฟัง, ขอสือรณรงค์, อยากเลิกบุหรี่ Quit, Smart Online, ข้อมูลน่าสนใจ


 

 
ศูนย์บำบัดยาเสพติดสงขลา

•  ศูนย์บำบัดยาเสพติดสงขลา
    http://www.sdtc.go.th/

    ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

    เนื้อหาในเว็บไซต์ : รูปแบบการบำบัด, เอกสารเผยแพร่, สาระน่ารู้, งานวิจัยของศูนย์, สถิติผู้ป่วยภายในศูนย์

 
 
 
 
กลับสู่ด้านบน
   
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595