ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  รู้จักองค์กร
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะกรรมการบริหาร
  ติดต่อเรา
 

       
  1. คณบดี
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย
3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
4. รองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ
5. รศ.นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง
6. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
7. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
8. หัวหน้าหน่วยพยาธิกายวิภาค
9. หัวหน้าหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
10. หัวหน้าหน่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรี
11. หัวหน้าหน่วยมะเร็ง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
12. นางสาวภารดี  ปรีชาวิทยากุล
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 
       
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th