ความรู้สำหรับประชาชน
  - จิตวิทยาแนวพุทธ
  - ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - ดวงตาเห็นธรรม
  - การทำจิตให้สงบ
 
สงบใจไปกับธรรมะ
 
 
ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
 
     
 
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552
 
     
 
 
ความผิด ในความถูก : พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)   
   
   
  เราอยากจะให้เป็ดเหมือนไก่ มันก็ไม่เหมือนหรอกก็มันเป็นเป็ด หรือไก่อยากจะให้มันเหมือนเป็ดก็
เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ ถ้าใครไปคิดอยู่แต่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่ อยากให้ไก่เหมือนเป็ด มันก็ทุกข์เท่านั้น เพราะมันเป็นไม่ได้
 
  ถ้าโยมคิดเสียว่า เป็ดก็เป็นของมันอย่างนั้น ไก่ก็เป็นของมันอย่างนั้น คิดเช่นนี้ได้เราก็จะมี
พละกำลัง เช่นกับสกนธ์ร่างกายนี้ ที่เราอยากจะให้มันยืนนานถาวร มันก็เป็นไม่ได้มันเป็นอยู่เท่านี้ นี่ท่านเรียกว่าสังขาร  อนิจจา วะตะ สังขารา  ร่างกายจิตใจนี้ เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน มีแล้วก็หาไม่ เกิดแล้วดับไป แต่มนุษย์ก็ยังอยากให้สังขารนี้มันเที่ยง นี่เป็นความคิดของคนโง่
 
--------------------------------------------
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th