ฟ้าหญิงฯ ทรงสกัดพืชสมุนไพรต้านมะเร็ง
 
 
 

         ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงวิจัยพืชสมุนไพรหวายนั่ง ชงโค เปล้าใหญ่ มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง

         ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การแสวงหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ" ในการประชุมนานาชาติเคมีและเคมีประยุกต์ 2008 โดยมีพระดำรัสความตอนหนึ่งว่า

         ประเทศไทยมีพืชพรรณที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติสามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งทรงยกตัวอย่างรายงานของดี.เจ. นิวแมน ในปี 2546 ที่ยืนยันว่า 60-70% ของพืชที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนายาใหม่ๆ โดยเฉพาะยาต้านมะเร็งและยารักษาโรคติดเชื้อ

         นอกจากนี้ พระองค์ทรงดำรัสแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลังทรงศึกษาหวายนั่ง ชงโค และเปล้าใหญ่ พบองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจและสามารถนำไปศึกษาเพื่อพัฒนายาต้านมะเร็ง

         พระองค์ทรงสกัดหวายนั่งโดยใช้เมทานอลเป็นตัวกลาง ได้สารจำนวนมากและนำไปศึกษาโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ ทรงพบว่า สารสกัดหยาบแมทธารินคอไรด์มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านมะเร็ง

         ต่อมาทรงทดสอบโดยใช้เซลล์มะเร็งเทียบกับยาต้านมะเร็งที่มีอยู่ ผลคือ สารสกัดจากหวายนั่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพเหนือกว่ายาต้านมะเร็ง ฮีโทโพไซด์

         ขณะที่การศึกษาเปล้าใหญ่ ก็ทรงค้นพบว่ารากของเปล้าใหญ่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง จึงทรงทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งตับและมะเร็งปอดในห้องปฏิบัติการ พบว่า สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเปล้าใหญ่นั้น สามารถต้านมะเร็งได้เพียงเล็กน้อย

         ส่วนงานวิจัยชงโค ทรงพบว่ามีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่เหมาะสำหรับยาต้านเชื้อมาลาเรีย และฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับลดอาการอักเสบ

         ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสด้วยว่า งานวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม

         การประชุมวิชาการ "การประชุมนานาชาติเคมีและเคมีประยุกต์ 2551 " (Pure and Applied Chemistry Conferrence : Paccon2008) จัดขึ้นโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเคมีและสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

         วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา

         รวมทั้งเพื่อเปิดเวทีให้นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีและเคมีประยุกต์ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาเคมีด้านต่างๆ ถึง 14 สาขารวม 338 เรื่อง ในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญจาก 5 ประเทศคือญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

         หัวข้อการบรรยายมีประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเคมี ทั้งยังนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมระดับนาโน ด้านสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ เครื่องสำอางและยา และแนวทางในการประยุกต์ใช้ในเชิงอื่นๆ ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 377 คนจาก 17 ประเทศ

 
   
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551
ข่าวประจำวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวนผู้อ่าน : 1657 คน  
   
   
   
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th