ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  รู้จักองค์กร
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะกรรมการบริหาร
  ติดต่อเรา
 
 

   
  ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางมะเร็ง
   
 
        กระทรวงสาธารณสุขในฐานะ ที่เป็นองค์กรหลักรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศ กำหนดให้มีโครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งให้เป็น

"ศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางมะเร็ง" หรือศูนย์มะเร็ง จำนวน 29 แห่งในทุกภาคของประเทศ ภายในปี 2547-2551 โดยให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถให้บริการระดับตติยภูมิ และสูงกว่าตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็งแก่ประชาชนได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพระดับตติยภูมิเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

          โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์มะเร็งของภาคใต้ จึงได้จัดตั้งศูนย์มะเร็ง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขึ้น เพื่อพัฒนาให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางมะเร็งของภาคใต้ โดยให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งที่เป็นเลิศและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

   
   
  เป้าหมายสำคัญและหน้าที่หลักของศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางมะเร็ง
   
 

        การพัฒนาศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางมะเร็ง มีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ
         1. คุณภาพการดูแล
         2. บริการที่เป็นเลิศ
         3. ความคุ้มค่า

        โดยได้กำหนด หน้าที่หลักของศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางมะเร็ง ให้เป็นศูนย์กลาง 3 ด้าน คือ
         1. จัดการบริการแบบครบวงจร โดยใช้รูปแบบการดูแลเป็นแบบผสมผสาน (Comprehensive care ) ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไปที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์รับ–ส่ง ต่อจากภูมิภาคใกล้เคียงรวมถึงเป็นแม่ข่าย ในการรับ–ส่งต่อผู้ป่วย มีมาตรฐานการบริการ รักษาพยาบาลที่เป็นเลิศระดับประเทศ และเทียบมาตรฐานระดับสากล
         2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ในทีมสุขภาพเฉพาะด้าน
         3. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการ

   
 
กลับสู่ด้านบน
   
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th