ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
     
 
   
 
สายด่วนสุขภาพ
 
   
 
สายด่วน ผู้บริโภคกับ อย. 1556
 
สายด่วน สุขภาพจิต 1667
 
สายด่วน สำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ Quitline สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600
 
สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330
 
สายด่วน สำนักงานประกันสังคม 1506
 
สายด่วน ยาเสพติด 1165
 
สายด่วน ศูนย์นเรนทร รับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและสาธารณภัย 1669
 
สายด่วน กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 1167
 
สายด่วน ศูนย์พิทักษ์ เด็ก เยาวชน และสตรี 1192
 
สายด่วน แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386
 
สายด่วน สายด่วนเมาไม่ขับ 1717
 
 
 
     
     
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595