หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2545

ายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2547

     

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2549 รายงานประจำปี 2550
     

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2553

     

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2556

     

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2559

     
 

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2561  

 

 
 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com