ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

ตารางการบริการ

 

ตารางการออกตรวจทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน

ปี

วันที่ออกตรวจ

2567 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

2568

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2568
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2568
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2568
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ  หากวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนเป็นวันหยุดให้เลื่อนการออกตรวจเป็นวันจันทร์ถัดไป