ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

ตารางการบริการ

 

ตารางการออกตรวจทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน

ปี

วันที่ออกตรวจ

2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
2567 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ  หากวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนเป็นวันหยุดให้เลื่อนการออกตรวจเป็นวันจันทร์ถัดไป