หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

 

ภาพกิจกรรม

 

              โครงการ "ยิ้มสวย เสียงใส" เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง
                   กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา
                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561


            
  โครงการ The Smile Train ปี 2561


           
  โครงการ Operation Smile ปี 2561


         
 
  กิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
                  ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และครอบครัว ครั้งที่ 12"
                  (งานวันเด็กแห่งชาติ ปี
2561
)


             
กิจกรรม "Knowledge Sharing Program" ลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
                  ของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ปี 2561
 

             
กิจกรรม "Cleft Clinic" คลินิกติดตามผลและวางแผนการรักษาผู้ป่วย จากทีมสหสาขาวิชาชีพ
                  ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า
                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561

 

 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com