ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ในระดับชั้นนำของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1. เป็นแหล่งความรู้และสร้างองค์ความรู้ เพื่อศึกษาการทำงานให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ อย่างเป็นสหวิทยาการ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ อย่างมีคุณภาพทุกระดับ จนถึงขั้นตติยภูมิ
3. สร้างและส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
4. เป็นผู้นำระบบคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เป็น Excellent Center
5. ชี้นำสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มารับการดูแลรักษาอย่างเป็นสหวิทยาการ

แนวคิด
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยทำงานเป็นทีมสหวิทยาการ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

วัตถุประสงค์
1. สร้างทีมงานสหวิทยาการ ขึ้นมาดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีการประเมินผล ติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน  และผลิตเอกสารทางวิชาการ ให้ความรู้แก่ประชาชน ครอบครัวผู้ป่วยและทีมงาน
3. เป็นแหล่งความรู้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์  นักศึกษาทันตแพทย์  แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. จัดรูปแบบของงานบริการให้เอื้อต่อการทำวิจัยเป็นทีมงานสหวิทยาการ  ทำวิจัยโดยอาศัยข้อมูล การรักษาผู้ป่วยที่เป็นระบบ เพื่อประเมินผลการักษา ตอบคำถามที่สงสัยทางคลินิก ปรับแนวทางในการดูแลรักษาและมีงานวิจัยที่เป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ
5. สามารถนำผลงานที่ศึกษาวิจัยมาสร้างองค์ความรู้และชี้นำสังคม  เพื่อลดปัจจัยการเกิดภาวะพิการแต่กำเนิด
6. เป็นแบบอย่างของการทำงานเป็นทีมสหวิทยาการ จากผู้เชี่ยวชาญต่างสาขา มาร่วมมือกันทำงาน เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน ให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น