หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

เกร็ดความรู้

 

            พ่อแม่ที่มีลูกปากแหว่ง เพดานโหว่ จะทำใจอย่างไร

             ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รักษาอย่างไร

             การให้นมและการให้อาหารทารก

             ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการดูแลโภชนสุขภาพและทันตสุขภาพ

             การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่

             พยาบาลมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างไร

             ฟลูออไรด์เสริม

           ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจากทีมสหสาขาวิชา

            ความพิการที่กะโหลกศีรษะ กระดูกใบหน้าแต่กำเนิด

            ภาวะไม่มีใบหูแต่กำเนิ

 

 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com