ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

เกร็ดความรู้

  พ่อแม่มีลูกปากแหว่ง เพดานโหว่จะทำใจอย่างไร

  ภาวะปากแห่วงเพดานโหว่ รักษาอย่างไร

  การให้นมและการให้อาหารทารก

  ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการดูแลโภชนสุขภาพและทันตสุขภาพ

  การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

  พยาบาลมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างไร

  ภาวะไม่มีใบหูแต่กำเนิด

  ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนโตเป็นหน่มเป็นสาวจากทีมสหสาขาวิชา

  ความพิการที่กะโหลกศีรษะ กระดูกใบหน้าแต่กำเนิด