ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

บุคลากร


นพ.นิติ ถาวรรานุรักษ์

ศัลยแพทย์ตกแต่ง
หัวหน้าศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ


ผศ.พญ.อรวรรณ ชาญสันติ

ศัลยแพทย์ตกแต่ง
รองหัวหน้าศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ


รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ

ศัลยแพทย์ตกแต่ง


ผศ.นพ.อรรถวิท มังกรวงษ์

ศัลยแพทย์ตกแต่ง


พญ.ลลิต์ภัทร ก้องพานิชกุล
ศัลยแพทย์ตกแต่ง


นพ.วันเฉลิม จงสิริวัฒนา

ศัลยแพทย์ตกแต่ง


ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล

ทันตแพทย์จัดฟัน


ศ.นพ.ทพ.ธงชัย  นันทนรานนท์

ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ผศ.นพ.ทพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช
ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ดร.ปราณี  คำจันทร์

พยาบาลกุมารเวชศาสตร์


ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล

กุมารแพทย์


รศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล
จิตแพทย์


ผศ.พญ.อรรัตน์  กาญจนวนิชกุล

วิสัญญีแพทย์


รศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร

โสต ศอ นาสิกแพทย์


นางสาวติรยา  พึ่งตระกูล
นักแก้ไขการพูด


นางสาวนพพร  เกตุวิลัย

พยาบาล


นางสาวศิริลักษณ์  ประวีณวรกุล

พยาบาล


นางสาวนัฐกาญจน์  ตั้งพลาดิศัย
นักสังคมสงเคราะห์


นางอนงค์นาถ ธนาจริยวงศ์
ประชาสัมพันธ์


นางมาริษา  โพธิ์จุไร

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ
พยาบาล และเลขานุการ