ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

บริการ

 

การให้บริการตรวจรักษาของศูนย์ฯ

การให้บริการในห้องตรวจ

1. ทางศูนย์จะมีการให้บริการตรวจผู้ป่วยที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.

2. จัดให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า ทั้งผู้ป่วยและไม่ใช่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล  มารับการตรวจขึ้นทะเบียนผู้ป่วยครั้งแรกที่ Cleft clinic และเข้าเป็นผู้ป่วยของศูนย์ฯ

3. ในการตรวจผู้ป่วยนั้นจะจัดให้มีการตรวจ  และวางแผนรักษาผู้ป่วยร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเป็น ทีมสหวิทยาการ (Interdisciplinary team) ซึ่งมีบุคลากรในทีม ดังนี้

            ศัลยแพทย์ตกแต่ง

            กุมารแพทย์

            โสต ศอ นาสิกแพทย์

            ทันตแพทย์จัดฟัน

            ศัลยแพทย์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

            นักอรรถบำบัดและโสตสัมผัส

            พยาบาล    

            นักสังคมสงเคราะห์  

            เลขานุการ

          โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทำการบันทึกและเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบเพื่อนำมาใช้ในการติดตาม ประเมินผลการรักษา และความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

4. ทำการส่งตัวและนัดผู้ป่วยเพื่อไปรักษาตามสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อตาม Practice guidelines และนัดผู้ป่วยมาติดตามผล รับการตรวจรักษาครั้งต่อไปที่ Cleft Clinic ในปีถัดไป

5. ติดตามผู้ป่วยที่พลาดการนัด และจัดนัดวันตรวจให้ใหม่ในครั้งต่อไป