หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

บริการ

การให้บริการตรวจรักษาของศูนย์ฯ

  การให้บริการในห้องตรวจ

      1.  ทางศูนย์จะมีการให้บริการตรวจผู้ป่วยที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง
          
ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 .
      2.
  จัดให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า  ทั้งผู้ป่วยและไม่ใช่ผู้ป่วย
           ของโรงพยาบาล  มารับการตรวจขึ้นทะเบียนผู้ป่วยครั้งแรกที่
Cleft clinic และเข้าเป็นผู้ป่วยของศูนย์ฯ
     
3.  ในการตรวจผู้ป่วยนั้นจะจัดให้มีการตรวจ  และวางแผนรักษาผู้ป่วยร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
           เป็น ทีมสหวิทยาการ (
Interdisciplinary team) ซึ่งมีบุคลากรในทีม ดังนี้

 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง

 • กุมารแพทย์

 • โสต ศอ นาสิกแพทย์

 • ทันแพทย์จัดฟัน

 • ศัลยแพทย์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

 • นักอรรถบำบัดและโสตสัมผัส

 • พยาบาล    

 • นักสังคมสงเคราะห์  

 • เลขานุการศูนย์ฯ

           โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทำการบันทึกและเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบเพื่อนำมาใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการรักษา  และความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

      4.  ทำการส่งตัวและนัดผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาตามสาขาวิชาชีพต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องตาม  Practice
           guidelines และนัดผู้ป่วยมาติดตามผล  รับการตรวจรักษาครั้งต่อไปที่ Cleft clinic  ในปีถัดไป
      5.  ติดตามผู้ป่วยที่พลาดการนัด และจัดนัดวันตรวจให้ใหม่ในครั้งต่อไป

 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com