หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

สถิติการบริการ

          มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มารับการตรวจที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ.2560 ทั้งสิ้น
554 ครั้ง เป็นจำนวนผู้ป่วย 363 ราย
(ดังตารางที่ 1)

          ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ให้บริการวิชาการอย่างเป็นสหวิทยาการ โดยเปิดคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
ทุกเดือน
มีผู้ป่วยที่ได้ทำการนัดเข้ารับบริการในปี พ.ศ.2560 ทั้งสิ้น 379 ราย ผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น
323 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 28 ราย และเป็นผู้ป่วยเก่า 295 ราย (ดังตารางที่ 2) โดยมีผู้ป่วยที่พลาดนัดในปีนี้จำนวน 56 ราย ทางศูนย์ฯ ได้ติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได้ 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย เนื่องจาก
หัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาได้อีกจำนวน 12 ราย เนื่องจากผู้ป่วยได้ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และจะติดต่อกลับมานัดใหม่เองเมื่อสะดวก

          มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มารับการผ่าตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ลดลง
29 ราย จาก 69 ราย ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 40 ราย มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่รายใหม่
28 ราย ในนี้มีการผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับ Release tongue tie 1 ราย และผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับ
ผ่าตัดใส่ท่อระบาย 3 ราย  มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มเติม (
Secondary surgery) 12 ราย และในการผ่าตัดเพิ่มเติมนี้มีการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกร่วมกับ correction right eye 1 ราย รวมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจากศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ในปี 2560 ทั้งสิ้น 45 รายการ (ดังตารางที่ 3)


 

 


 

 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com