ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

สถิติการบริการ

 

          มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มารับการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 500 ครั้ง เป็นจำนวนผู้ป่วย 298 ราย (ดังตารางที่ 1)

          ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการวิชาการอย่างเป็นสหวิทยาการ โดยเปิดคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ทุกเดือน มีผู้ป่วยที่ได้ทำการนัดเข้ารับบริการในปี พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 298 ราย ผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 255 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 21 ราย และเป็นผู้ป่วยเก่า 234 ราย (ดังตารางที่ 2) โดยมีผู้ป่วยที่พลาดนัดในปีนี้จำนวน 43 ราย ทางศูนย์ฯ ได้ติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได้ 40 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาได้อีกจำนวน 3 ราย เนื่องจากผู้ป่วยขอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และจะติดต่อกลับมานัดใหม่เองเมื่อสะดวก

          มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มารับการผ่าตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพิ่มขึ้น 2 ราย จาก 44 ราย ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 46 ราย มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่รายใหม่ 31 ราย ในนี้มีการผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 6 ราย ผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 1 ราย ผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับ release tongue tie 1 ราย และผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัดแก้ไขปากและจมูกเพิ่มเติม 1 ราย รวมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจากศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ในปี 2563 ทั้งสิ้น 55 รายการ (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 1  จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มาเข้ารับการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก

ปี พ.ศ.

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำนวน (ครั้ง)

162 262 353 299 341 312 377 468 512 520 485 514

 

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

         

 

535 597 547 554 497 535 500          

 

ตารางที่ 2  จำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มาเข้ารับการตรวจรักษา ที่คลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ

ปี พ.ศ.

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำนวน (คน)

31

41

70

102

95

117

146

170

197

214

251

262

 

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

         

 

263

279

302

323

307

311

252

         

 

ตารางที่ 3  จำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มาเข้ารับการผ่าตัด

ปี พ.ศ.

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำนวน (คน)

32 46 59 47 50 42 70 77 89 75 56 56

 

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

         

 

53 79 69 40 47 44 46