ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

สถิติการบริการ

 

          มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มารับการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 574 ครั้ง เป็นจำนวนผู้ป่วย 312 ราย (ดังตารางที่ 1)

          ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการวิชาการอย่างเป็นสหวิทยาการ โดยเปิดคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ทุกเดือน มีผู้ป่วยที่ได้ทำการนัดเข้ารับบริการในปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 383 ราย ผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 279 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 26 ราย และเป็นผู้ป่วยเก่า 253 ราย (ดังตารางที่ 2) โดยมีผู้ป่วยที่พลาดนัดในปีนี้จำนวน 104 ราย ทางศูนย์ฯ ได้ติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได้ 78 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาได้อีกจำนวน 25 ราย เนื่องจากผู้ป่วยขอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ จะติดต่อกลับมานัดใหม่เองเมื่อสะดวก และเสียชีวิต 1 ราย เนื่องจากปอดติดเชื้อ

          มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มารับการผ่าตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพิ่มขึ้น 28 ราย จาก 28 ราย ในปี พ.ศ. 2565 เป็น 56 ราย มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่รายใหม่ 24 ราย ในนี้มีการผ่าตัดรักษาริมฝีปากข้างเดียวร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 1 ราย ผ่าตัดรักษาริมฝีปากสองข้างร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 3 ราย ผ่าตัดรักษาเพดานดหว่ร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 3 ราย ผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับ release tongue tie 1 ราย ผ่าตัดแก้ไขปากและจมูกเพิ่มเติมร่วมกับ Premaxillary set back and Mulliken type variant ละผ่าตัดแก้ไขปากและจมูกเพิ่มเติมร่วมกับ Osteotomy left nasal bone and Bilateral spreader graft วมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจากศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ในปี 2565 ทั้งสิ้น 66 รายการ (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 1  จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มาเข้ารับการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก


ปี พ.ศ.

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำนวน (ครั้ง)

162 262 353 299 341 312 377 468 512 520 485 514

 

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

     

 

535 597 547 554 497 535 500 302 571      

 

ตารางที่ 2  จำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มาเข้ารับการตรวจรักษา ที่คลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ


ปี พ.ศ.

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำนวน (คน)

31

41

70

102

95

117

146

170

197

214

251

262

 

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

     

 

263

279

302

323

307

311

252

64

279

     

 

ตารางที่ 3  จำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่มาเข้ารับการผ่าตัด 

ปี พ.ศ.

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จำนวน (คน)

32 46 59 47 50 42 70 77 89 75 56 56

 

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

     

 

53 79 69 40 47 44 46 28 56