หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

สถิติการบริการ

          มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มารับการตรวจที่
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 497 ครั้ง เป็นจำนวนผู้ป่วย
343 ราย (ดังตารางที่ 1)

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ให้บริการวิชาการอย่างเป็นสหวิทยาการ โดยเปิดคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ทุกเดือน มีผู้ป่วยที่ได้ทำการนัดเข้ารับบริการในปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 360 ราย ผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 307 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 27 ราย และเป็นผู้ป่วยเก่า 280 ราย (ดังตารางที่ 2) โดยมีผู้ป่วยที่พลาดนัดในปีนี้จำนวน 53 ราย ทางศูนย์ฯ ได้ติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได้ 37 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาได้อีกจำนวน 16 ราย เนื่องจากผู้ป่วยขอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และจะติดต่อกลับมานัดใหม่เองเมื่อ
สะดวก

มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มารับการผ่าตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพิ่มขึ้น 7 ราย จาก 40 ราย ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 47 ราย มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่รายใหม่
23 ราย ในนี้มีการผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบายe 1 ราย และผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 3 ราย  และมีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มเติม (Secondary surgery) 24 ราย และในการผ่าตัดเพิ่มเติมนี้มีการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกร่วมกับ Nasolablal fold deformity with coloboma correction 1 ราย รวมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจากศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ในปี 2561 ทั้งสิ้น 52 รายการ (ดังตารางที่ 3)


 


 

 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com