ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

แผนที่ทางกลยุทธ์


แผนที่ทางกลยุทธ์การดำเนินงาน
ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มุมมองด้านการเงินและคุณค่าของสถาบัน/หน่วยงาน

 • การเงิน
  - รายรับจากค่ารักษาพยาบาล, เงินบริจาค

  -  รายจ่าย

 • กองทุน
  -  มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  -  กองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการ
  แต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  -  The Smile Train Treatment Grant
  การสร้างคุณค่าให้ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • พันธกิจ
  -  เป็นสถาบันที่ดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แบบสหวิทยาการ ในระดับชั้นนำของประเทศ และภูมิภาค

 • เป้าหมาย
    
  1. เป็นแหล่งความรู้และสร้างองค์ความรู้ เพื่อศึกษาการทำงานให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างเป็นสหวิทยาการ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     2. ให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ อย่างมีคุณภาพทุกระดับ จนถึงขั้นตติยภูมิ
     3. สร้างและส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
    
  4. เป็นผู้นำระบบคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล  เป็น Excellent Center
     5. ชี้นำสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มารับการดูแลรักษาอย่างเป็น
   สหวิทยาการ

กลยุทธ์ในการเพิ่มผลงาน   -  กลยุทธ์ในการพัฒนาการเจริญเติบโตของสถาบัน

มุมมองด้านผู้ป่วย/สังคม

  -  ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ เพื่อการรักษาที่ครบถ้วนและติดตามผลการรักษาเป็นเวลานาน
  -  บิดามารดา ครอบครัวผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรค การดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ความสำคัญว่า ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษา
  -  ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
  -  ค่ารักษาที่เหมาะสม รวมถึงการช่วยเหลือจากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  -  ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม

มุมมองด้านกระบวนการภายใน

 • สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ
  -  มีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
  -  ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสห วิทยาการ ติดตามอย่างสม่ำเสมอจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
  -  ลงทะเบียนผู้ป่วย
  -  จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน
  -  การเรียนการสอน
  -  พัฒนาการบริการ
  -  การทำวิจัย
  -  รักษาผู้ป่วยจนถึงขั้นตติยภูมิ
  -  สร้าง
  care map, CPG
  -  สุ่มตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 • สร้างคุณค่าจากผู้ป่วย/ญาติ
  ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ
  -  ลงทะเบียนผู้ป่วย และติดตามการรักษาสม่ำเสมอเป็นเวลานานจนเป็นหนุ่มเป็นสาว
  -  ติดตามผู้ป่วยให้มารับการตรวจรักษา
  -  สนับสนุนค่าเดินทางและเงินยังชีพ ขณะมารับการตรวจที่ศูนย์ฯ แก่ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้

 • นวัตกรรม
  -  จัดการประชุมประจำปีของศูนย์ฯ
  -  จัดหัวข้อเสวนาสำหรับทีมงานทุกเดือน
  -  สร้างเครือข่ายกับ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลศูนย์ 
  โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างเป็นสหวิทยาการและขยายเครือข่ายไปจังหวัดรอบข้าง
  -  สร้างเครือข่ายกับโครงการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ พิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้าแบบสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, The Smile Train, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

 • เกณฑ์ข้อกำหนด + สังคม
  -  การทำรายงานประจำปีของศูนย์ฯ
  -  การประกันคุณภาพโดยใช้
  QA, CQI, HA, TQ
  -  การทำ  Utilization Review
  -  การทำ Knowledge Management
  -  การประชาสัมพันธ์
  -  การหาเงินทุน

มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

 • บุคลากร
  (แพทย์, ทันตแพทย์, นักอรรถบำบัด, โสตสัมผัส, นักสังคมสงเคราะห์, พยาบาลและเลขานุการ)
  -  มีประสบการณ์ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิทยาการ
  ทำงานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  -  มีการเรียนรู้ และการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานประจำ
  -  สร้างคุณค่าให้สมาชิกเห็นความสำคัญของงานแต่ละสาขาอย่างเท่าเทียมกัน
  -  สามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และสร้างทีมงานทดแทนได้

 • ระบบข้อมูล
  -  มีระบบข้อมูล
  (Access)
  -  มีการลงทะเบียนผู้ป่วย
  -  มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์
  -  นำข้อมูลไปใช้ในการทำวิจัย นำเสนอในการประชุม   ทำรายงานประจำปี รายงานต่อแหล่งทุน  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และการขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามผู้ป่วยเพื่อมารับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ที่คลินิกผู้ป่วย  ปากแหว่ง เพดานโหว่
  -  ทำ website ของศูนย์ฯ

 • องค์กร
  -  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เน้นความสำคัญของงานแต่ละสาขาอย่างเท่าเทียมกัน ให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิทยาการ
  -  สร้างความเป็นผู้นำในแต่ละบทบาท
  ของตน
  -  ปรับทิศทางให้สมาชิกมีแนวคิด  แนวทางในการรักษาผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  -  เป็นทีมงานแห่งการเรียนรู้
  -  มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลโดยมีผู้ประสานงานที่ดี
  (Cases manager, coordinator)
  -  สมาชิกในทีมงาน มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงาน