โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

¥   ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

ในปี 2548 – 2549

โดยมีการดำเนินงานจัดอบรม  การตรวจวัดระดับเสียง  การตรวจการได้ยิน  และแจกอุปกรณ์ป้องกันเสียง

-  การจัดอบรมมีหน่วยงานเข้าร่วม 8 หน่วยงาน

-  การแจกอุปกรณ์ป้องกันเสียง อุปกรณ์ที่แจก ได้แก่ ที่อุดหู(ear plug)   ที่คลอบหู (ear  muff)  ถุงมือกันสารเคมี  หน้ากากกันสารเคมี และ หน้ากากกันฝุ่น 

-  รวมทั้งได้ยังมีการจัดทำป้ายเตือนให้สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  ติดป้ายสวมที่คลอบหู กับงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง  ติดป้ายสวมปลั๊กอุดหูลดเสียงให้ฝ่ายโภชนาการ และห้องเฝือก  ติดป้ายสวมหน้ากากกันฝุ่น ให้กับงานเวชภัณฑ์กลาง

-   การตรวจวัดระดับเสียง ให้กับหน่วยงานที่เป็นพื้นที่เสี่ยง