เอกสาร มอก.18001

เอกสารประกอบการบรรยาย

- สิ่งคุกคามสุขภาพและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ

- การประเมินความเสี่ยงและแผนควบคุมความเสี่ยง

 
   
     เอกสารการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit : IA)
       - เอกสารอบรมการตรวจติดตามภายใน

  
        - เอกสารเก็บตก...จากผู้ตรวจประเมิน (ผศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุข)

 

 

 
Web site design is proudly powered by FreelanceWebMarket.com
© 2008 OHSHeP