มอก.18001 : 2542

 

 
               พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

          และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

     
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านกายภาพ & รังสี
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสารเคม
     3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการยศาสตร
     4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
     5. กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ