Untitled Document

คู่มือมอก. 18000    ฉบับคณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TIS 18000 Faculty of Medicine    Prince of Songkla

Untitled Document

คลิ๊กปุ่ม   ที่มุมซ้ายสุดเพื่อย้อนกลับหน้าที่แล้ว

คลิ๊กตรงนี้กลับหน้าหลักคู่มือมอก.
ขั้นตอน 1: ทบทวนสถานะเบื้องต้น กำหนดนโยบาย วางแผน
1.1 แต่งตั้ง OHSMR /คณะทำงาน
1.2 ทบทวนสถานะ
1.3 ประเมินความเสี่ยง
1.4 กำหนดนโยบาย
1.5 เตรียมการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
ขั้นตอน 2: นำไปใช้/ ปฏิบัติ
2.1 เอกสารและระบบควบคุม เอกสาร
2.2 กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
2.3 โครงสร้างและความรับผิดชอบ
2.4 ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้ ความสามารถ
2.5 สื่อสาร
2.6 จัดซื้อ
2.7 จัดจ้าง
2.8 ควบคุมการปฏิบัติ
2.9 เตรียมความพร้อมสำหรับ ภาวะฉุกเฉิน
2.10 เตือนอันตราย
2.11 จัดทำและเก็บบันทึก
ขั้นตอน 3: ตรวจสอบ แก้ไข ทบทวน การจัดการ
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลปฏิบัติ
3.2 ตรวจประเมิน
3.3 แก้ไข/ ป้องกัน
3.4 ทบทวนการจัดการ
 
 


 

ขั้นตอน 3.4 การทบทวนการจัดการ

ตามข้อกำหนด 4.7 การทบทวนการจัดการ
      ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหรือ/และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการที่มีกฎหมายต้องทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้อง พิจารณาถึง

 • ผลการดำเนินงานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมด
 • ผลการดำเนินงานเฉพาะแต่ละข้อกำหนดของระบบการจัดการ
 • สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน
 • ปัจจัยภายในและภายนอกเช่น การเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยที่มีอยู่ในองค์กร ข้อปฏิบัติและการดำเนินงานที่ดีกว่า ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานอื่นได้จัดทำไว้ (best practice) การแก้ไขตามข้อกำหนดของกฎหมาย การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เป็นต้น

        นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องวิเคราะห์ว่า การกระทำใดที่จำเป็นต้องแก้ไขจากข้อบกพร่องของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

         องค์กรต้องพิจารณาความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเตรียมการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่นๆของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป และเจตจำนงที่จะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          องค์กรต้องจัดทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนดในข้อ 4.6.4

วัตถุประสงค์

 • ประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้ดำเนินการว่าบรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์หรือไม่
 • ปรับปรุง แก้ไขระบบจัดการอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมอก. 18001

34_47a

 

กิจกรรม

1. ระบุขั้นตอนการทำงาน “การทบทวนการจัดการอชป.” ใน master plan  (R44301) และ (R44302)

2. คณะกรรมการมอก. 18000 โดยคณบดีเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการทบทวนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดหัวข้อทบทวนให้ครอบคลุมอย่างน้อยดังนี้

 • ผลการดำเนินงานของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมด
 • ผลการปฏิบัติเฉพาะแต่ละข้อกำหนดของระบบ
 • สิ่งที่พบจาการตรวจประเมิน
 • ความเหมาะสมของนโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบอาชีวอนามัยที่ตรวจพบ
 • ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบอชป.ของการทบทวนการจัดการครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
 • ประสิทธิภาพการบริหารระบบจัดการอชป.
 • ปัจจัยภายในและภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การแก้ไขข้อกำหนดกฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ฯ

3. OH&SMR เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทบทวนระบบ และแจกจ่าย

4.  คำถามสำคัญในการทบทวนระบบตามข้อกำหนด 4.7 คือ

 • ระบบที่ใช้อยู่ยังเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆหรือไม่
 • ระบบที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและเป็นที่เข้าใจของผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
 • ระบบที่ใช้อยู่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

5. ผลการประชุมต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และกรณีมีการมอบหมายงานต้องระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบชัดเจน

34_47b

 

 

 

Untitled Document
ถ้าคุณมีข้อเสนอแนะ/ ปัญหาในการใช้คู่มือจัดทำระบบมอก.18000 กรุณาติดต่อหน่วยอาชีวอนามัย โทร. 1167, 1548