Main Menu

หน้าหลัก มอก. 18001-2554
4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.3 การวางแผน (PLAN)
4.4 การนำไปใช้และการปฏิบัติ (DO)
4.4.3 การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการปรึกษา
4.5 การตรวจสอบและการแก้ไข (CHECK)
4.5.3 การสอบสวนอุบัติเหตุ ความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด การปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน
4.6 การทบทวนการจัดการ (ACT)

4.3.1 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง


องค์กรต้องจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการบ่งชี้อันตรายและการแระเมินความเสี่ยงต้องครอบคลุมถึง

(1) กิจกรรมที่ทำเป็นประจำและที่ไม่เป็นประจำ
(2) กิจกรรมของผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ และผู้เยี่ยมชมในสถานที่ทำงาน
(3) พฤติกรรมของมนุษย์ ขีดความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ ของมนุษย์
(4) การบ่งชี้อันตรายที่เกิดจากภายนอกสถานที่ทำงานซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อบุคลากรภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรภายในสถานที่ทำงาน
(5) อันตรายที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานขององค์กรโดยเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร
(6) โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ภายในสถานที่ทำงานที่จัดเตรียมโดยองค์กรหรืออื่นๆ
(7) การเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร
(8) การปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ
(9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
(10) การออกแบบพื้นที่ทำงาน กระบวนการ การติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินการและการจัดการเกี่ยวกับงาน (work organization) ภายในองค์กร รวมถึงการประยุกต์ขีดความสามารถของมนุษย์

 

การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงขององค์กรต้อง

(1) กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงขอบข่าย ลักษณะของกิจกรรม และระยเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
(2) ชี้บ่งอันตราย จัดลำดับความสำคัญและจัดเตรียมเป็นเอกสารของความเสี่ยงต่างๆ และกำหนดมาตรการควบคุมต่างๆ ตามความเหมาะสม

 

สำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องชี้บ่งอันตรายและความเสี่ยงซึ่งมีความสำพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

 

การกำหนดมาตรการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมที่มีอยู่ ต้องพิจารณาใช้มาตรการการลดความเสี่ยง ตามลำดับ หรือใช้มาตรการหลายมาตรการร่วมกัน ดังนี้

(1) การกำจัด
(2) การเปลี่ยนหรือทดแทน
(3) การควบคุมทางวิศวกรรม
(4) การควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ การเตือนอันตรายและ/ หรือให้สัญญาณ
(5) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

ถ้ามีการดำเนินกิจกรรมใหม่หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม องค์กรต้องแก้ไขแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม

 

องค์กรต้องทบทวนการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

องค์กรต้องจัดทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนดในข้อ 4.5.4

 

ความหมาย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง 10 ประเด็น

 

ต้องชี้บ่งอันตรายด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การตรวจความปลอดภัย การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคนิควิเคราะห์ความปลอดภัยเฉพาะเช่น what-if, checklist, Failure Mode Effect Analysis เป็นต้น โดยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดเทคนิคตามความเหมาะสม

 

การประเมินความเสี่ยงต้องทำในทุกกระบวนการทำงานที่บุคลากรมีโอกาสสัมผัสอันตรายจากงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน เช่น ก่อสร้างต่อเติม เพิ่มเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ ต้องประเมินความเสี่ยงใหม่ทันที

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

  1. หน่วย สสอช. จัดอบรมฟื้นฟูการประเมินความเสี่ยงตาม มอก.ใหม่ ทั้งนี้ OHSMR และหน่วยอาชีวอนามัยรับผิดชอบกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการอบรม โดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุม 10 ประเด็นตาม มอก.ตัวใหม่ เช่น กิจกรรมในงานและนอกงาน พฤติกรรมมนุษย์ สถานที่ใกล้เคียงกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/ทำงาน การประเมินความเสี่ยงเชิงรุกด้วยเทคนิค what if เป็นต้น การอบรมการประเมินความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะงานได้แก่ กลุ่มงานรักษาพยาบาล กลุ่มสนับสนุนงานบริการ กลุ่มชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ และกลุ่มสำนักงาน
  2. หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วย ประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงในหน่วยงานของตัวเอง โดยใช้แบบฟอร์ม RA2 และ RA3 และจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูงและเสี่ยงยอมรับไม่ได้ ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงแบบออนไลน์
  3. หน่วย สสอช. วิเคราะห์ข้อมูล RA2 และ RA3 และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ มอก.18001 และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประธานตรวจประเมินภายใน OHSMR ศูนย์ข้อมูล
  4. พัสดุคณะในฐานะกรรมการ มอก. 18001 เสนอแผนงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้รองรับกับข้อกำหนดของ มอก.18001 เพื่อให้คณะ มอก. 18001 อนุมัติ
  5. ประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ ในฐานะคณะกรรมการ มอก.เสนอแผนประชาสัมพันธ์งาน มอก.ประจำปี เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย (ญาติ ผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยมเยือน บริษัทรับเหมา ประชาชนรอบคณะแพทย์) รู้จัก เข้าใจ และให้ความสำคัญต่องาน มอก. 18000 อาทิเช่น

@ stakeholder mapping

@ outsourcing สำรวจความคิดเห็นของ stakeholder ต่อโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ มอ.

@ เข้าพบหน่วยงานรอบนอกมอ.ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความกังวล และข้อเสนอแนะ

แบบฟอร์ม