Contact Us
visit the DX

ประวัติการก่อตั้งศูนย์จัดการประชุม
ศูนย์จัดการประชุมจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 ตามวัตถุประสงค์ของรองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.สุเมธ พีรวุฒิ) เพื่อแก้ปัญหาในการจัดประชุมวิชาการของภาควิชาฯ รองรับภาระงานการจัดประชุม เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเผยแพร่การประชุมทางวิชาการ บริหารจัดการการประชุมหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ และบริหารจัดการห้องประชุมของคณะแพทยศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.สุเมธ พีรวุฒิ) เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ ฯ เพื่อ

  1. แก้ปัญหาในการจัดประชุมวิชาการของภาควิชา เพราะสาเหตุ ดังนี้
  • การจัดประชุมเพิ่มภาระงานให้ภาควิชาและหน่วยงาน
  • ภาควิชาและหน่วยงานของแรงจูงใจในการจัดการประชุมวิชาการ
  • ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง/ผู้เข้าร่วมประชุมน้อย
  1. รองรับภาระงานการจัดประชุม
  2. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเผยแพร่การประชุมทางวิชาการ
  3. บริหารจัดการการประชุมหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์
  4. บริหารห้องประชุมของคณะแพทยศาสตร์
Back to Top


Back to Top