visit the DX

 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  1

(?) 08.30-16.30
(วันหยุดพิเศษ)
วันตรุษจีน

2
3
4
5
6
7
8
9

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Onsite +Online)
คุณอารีย์ 1458

10

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Onsite +Online)
คุณอารีย์ 1458

11

08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Onsite +Online)
คุณอารีย์ 1458

12
13
14
15

(?) 13.00-16.30
รับรองวิทยากรปรพชุมหัวหน้างาน
ธัชพรรณ ทองอ่อน 1143

16

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันมาฆบูชา

17
18

08.30-16.30
รับรองวิทยากร-เรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 4
ชิดขวัญ (หยก) 1541

19

(?) 09.00-16.00
รับรองอาจารย์ โครงการเตรียมความพร้อม NLE1
ณัฐพงษ์ สุขานนท์สวัสดิ์ 082-4286358

20

09.00-16.00
รับรองอาจารย์ โครงการเตรียมความพร้อม NLE1
ณัฐพงษ์ สุขานนท์สวัสดิ์ 082-4286358

21
22
23
24

(?) 08.30-16.30
รับรองวิทยากร-เรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 4
ชิดขวัญ (หยก) 1541

25
26
27
28
     Back to Top