visit the DX

 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
   1
2
3

08.30-16.30
ภายใน ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ธัชพรรณ ทองอ่อน 1143

4

06.30-16.30
สอบOSCE สลว.
สุวรรณี 1540

5

06.30-16.30
สอบOSCE สลว.
สุวรรณี 1540

6
7
8

08.30-16.30
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร ปี 66
อารีย์ บุญธรรม 1458

9

08.30-16.30
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร ปี 66
อารีย์ บุญธรรม 1458

10

08.30-16.30
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร ปี 66
อารีย์ บุญธรรม 1458

11
12
13
14
15
16
17

11.00-13.00
รับรองวิทยากร 1 คน
ชิดขวัญ (หยก) 1540

18
19
20
21
22
23

11.00-13.00
รับรองวิทยากร 10 คน
ชิดขวัญ (หยก) 1540

24
25
26

08.30-16.30
สอบ compre1 ปี 3
พรพิมล (กุ้ง) 1542

27
28
    Back to Top