visit the DX

 

มกราคม พ.ศ. 2567
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1

(?) 08.30-16.30
วันขึ้นปีใหม่
(วันหยุด)

2

(?) 08.30-16.30
วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี 2566
(วันหยุด)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

07.00-12.00
การจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ใ
พรพิมล 154002

15
16
17
18
19
20

08.30-16.30
บริการวิชาการ - Hybrid ประชุมสัญจรสมาคม Embu-Med
คุณอารีย์ 1458

21
22
23
24

08.00-16.30น.
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum
คุณกัณฑ์กนิษฐ์ 10071

25

08.00-16.30น.
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum
คุณกัณฑ์กนิษฐ์ 10071

26

08.00-16.30น.
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum
คุณกัณฑ์กนิษฐ์ 10071

27
28
29

08.30-16.30
อบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
ปานฤดี 1143

30
31

12.00 - 16.30 น.
แสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (รับรอง 10 ท่าน)
นนท์ทวี 8821

   Back to Top