visit the DX

 

ตุลาคม พ.ศ. 2566
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7

07.00-12.00น.
กิจกรรม -รับกาวน์รังสีเทคนิค ปี3 (ประมาณ 200คน)
นศ.วุฒิภัทร 093-6741939

8
9
10
11
12
13

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

14

(?) 08.30-16.30
(วันสำคัญ)
ประเพณีสารทเดือน10 (บุญหลัง -แรม15ค่ำ เดือน10)

15

(?) 08.30-16.30
วันหยุดต่อเนื่อง
วันหยุดต่อเนื่อง

16
17
18
19
20
21

07.30-16.30 น.
บริการวิชาการ Hybrid - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิสัญญีวิทยา
คุณชณัฐี 1652

22

07.30-16.30 น.
บริการวิชาการ Hybrid - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิสัญญีวิทยา
คุณชณัฐี 1652

23

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันปิยมหาราช

24
25

(?) 13.00-16.30
รับรองวิทยกรกิจกรรมพุธบ่าย
ลัดดาัลย์ 154001

26
27

08.30-16.30
บริการวิชาการ - Hemato
อ.ณัฐศรุต / น้องลักษณ์ 1270

28

(?) 08.30-16.30
เจ้าหน้าที่โสตอบรม
วรากร 1147

29

(?) 08.30-16.30
เจ้าหน้าที่โสตอบรม
วรากร 1147

30
31
    Back to Top