visit the DX

 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
2
3
4
5

08.30-12.30
ภายใน - สอบตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วรากร 1147

6
7
8
9
10
11
12

(?) 08.30-16.30
Test ระบบ *Zoom Save the date! Event: “MESDA: Smart Surgeons, Smart Exposure”
คุณศิริรัตน์ (น้องชิง) 1404

13

(?) 08.00-16.00
บริการวิชาการ - *Zoom Save the date! Event: “MESDA: Smart Surgeons, Smart Exposure”
ปิยะนันท์ วังกุลางกูร 089-4643443

14
15
16
17
18

(?) 08.30-16.30
วันลอยกระทง
(วันสำคัญ)

19

(?) 13.30-15.30 น.
REC การบรรยาย อ.ชุษณา เพื่อใช้งานประชุม 25-26พย.64
คุณอุ๊ 1205

20
21
22
23
24

(?) 08.30-16.30
ทดสอบระบบ - ประชุมวิชาการออนไลน์ ultrasound
คุณสุธิราภรณ์ 1514

25

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการออนไลน์ ultrasound
คุณสุธิราภรณ์ 1514

26

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการออนไลน์ ultrasound
คุณสุธิราภรณ์ 1514

27

(?) 08.30-16.30
เดินสายระบบโสตทัศนูปกรณ์
วรากร 1147

28

(?) 08.30-16.30
เดินสายระบบโสตทัศนูปกรณ์
วรากร 1147

29
30
    Back to Top